icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه پارسيان
سرمایه ثبت شده:
3,000,000
نماد:
پارسيان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660304
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بيمه پارسيان

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) – ("شرکت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 54 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 ذيل، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. شرکت بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه اقدام به محاسبه و شناسايي "ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي" و "ذخيره برگشت حق بيمه" جمعا بمبلغ 2،277 ميليارد ريال در حسابها نموده است ( سال قبل 2،060 ميليارد ريال). همچنين طبق مصوبات مذکور شرکت هزينه کارمزد پرداختي به نمايندگان و کارگزاران بابت بيمه نامه هاي صادره را، به روش نقدي شناسايي و در حسابها منظور نموده است. اگرچه اعمال رويه هاي حسابداري مذکور طبق مصوبات شوراي عالي بيمه ميباشد، ليکن با الزامات استانداردهاي حسابداري مطابقت ندارد.
4. 4- در ارتباط با مطالبات و بدهي هاي شرکت بشرح يادداشت هاي توضيحي 5 تا 7، 16 و 17 صورتهاي مالي پيوست، موارد زير قابل ذکر ميباشد: 1-4- صورت تطبيق تهيه شده جهت مانده طلب از شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو حاکي از مبلغ 803 ميليارد ريال مغايرت نامساعد ميباشد. لازم به ذکر است طبق گزارش موسسه حسابرسي مرضي الطرفين پس از تطبيق حسابهاي دو شرکت، مغايرت حساب هاي فيمابين تا پايان سال 1395 مبلغ 981 ميليارد ريال گزارش گرديده که مبلغ 803 ميليارد ريال مغايرت نامساعد فوق الذکر بخشي از مغايرت حساب مزبور ميباشد که تا کنون تعيين تکليف و رفع نشده است. مزيد اطلاع است که بر اساس گزار ش حسابرس مرضي الطرفين، از مبلغ 981 ميليارد ريال کل مغايرت نامساعد، مبلغ 54 ميليارد ريال ميبايست توسط شرکت در دفاتر تعديل گردد که تاکنون مبلغ 12 ميليارد ريال از آن در حسابها اعمال شده است. 2-4- مغايرت نامساعد سنواتي در خصوص مانده طلب از شرکت کارگزاري رسمي بيمه سايپا بمبلغ 272 ميليارد ريال تاکنون تعيين تکليف نشده است. 3-4- تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکتهاي بيمه مرکزي و بيمه ايران به ترتيب با مانده هاي بستانکار به مبالغ 1،050 ميليارد ريال و 183 ميليارد ريال در جريان ميباشد ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش نهايي نشده است. ضمنا در ارتباط با موارد فوق اين مؤسسه از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي از جمله تسويه بعد از دوره مالي نيز قادر نبوده است نسبت به صحت مانده هاي طلب و بدهي فوق اطمينان حاصل نمايد و لذا تعيين اثرات احتمالي ناشي از رفع مغايرت حسابهاي فوق الذکر و يا مغايرت هاي احتمالي در صورت تهيه صورت تطبيق حساب هاي فيمابين، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.
5. - در ارتباط با وضعيت مالياتي شرکت موارد زير قابل ذکر ميباشد: 1-5- طبق برگ تشخيص ماليات بر درآمد صادره جهت سال مالي 1394 مبلغ 28 ميليارد ريال ماليات مازاد بر مبلغ ابرازي، توسط اداره امور مالياتي مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ تشخيص مذکور به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نموده که در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين دفاتر شرکت براي سال مالي 1395 و دوره مالي مورد گزارش تاکنون توسط مقامات مالياتي رسيدگي نشده که با توجه به سوابق مالياتي، احتمال مطالبه ماليات بر درآمد مازاد بر ماليات ابرازي وجود دارد. 2-5- دفاتر شرکت از بابت رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1390 تا 1393 رسيدگي شده ليکن برگ هاي مطالبه مربوطه تاکنون صادر نشده است. همچنين در اين ارتباط دفاتر شرکت از سال 1394 تا پايان دوره مالي مورد گزارش توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق، تعيين مبلغ نهايي بدهي هاي مالياتي شرکت جهت سال هاي فوق منوط به رسيدگي و صدور برگ هاي ماليات قطعي مي باشد.
6. پيرو تکليف مجمع عمومي ساليانه سال قبل، شرکت اقدام به تهيه صورت تجزيه سني بدهکاران و محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول نموده و طي دوره مورد گزارش نيز مبلغ 60 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور کرده است. اگرچه ذخيره مزبور الزاما تکافوي مطالبات مشکوک الوصول سنواتي را نمي نمايد، مع الوصف تعيين مبلغ دقيق ذخيره مشکوک الوصول مورد نياز موکول به تکميل صورت تجزيه سني بدهکاران ميباشد.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3، 5 و 6 فوق و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در نبود محدوديت مندرج در بند 4 فوق ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. صورتهاي مالي ميان دوره اي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31/06/1395 و صورت هاي مالي پايان سال مالي قبل توسط موسسه ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته که گزارش هاي آن موسسه حاوي نتيجه گيري و اظهار نظر مشروط بوده که به ترتيب در تاريخ هاي 15 آذرماه 1395 و 17 تيرماه 1396 صادر شده است.

9. - در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (" سازمان") موارد زير را باستحضار مي رساند: 1-9- اگر چه اساسنامه شرکت در حال حاضر مطابق با اساسنامه نمونه سازمان نميباشد مع الوصف شرکت منتظر ابلاغ اساسنامه نمونه شرکت هاي بيمه اي مورد توافق سازمان و بيمه مرکزي ميباشد. 2-9- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") در خصوص موارد زير رعايت نشده است: الف- مفاد بند هاي 2، 5 و 6 ماده 7 دستورالعمل در خصوص ارائه گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي نشده حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي و ارائه پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد. ب- مفاد ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع. 3-9- طبق مفاد بند 3 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده مي بايست حداقل 20 درصد باشد. نسبت مزبور در تاريخ ترازنامه معادل 8/16% بوده است.

16آبان1396
موسسه حسابرسي بيات رايان
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بيات رايان Ali Reza Jam [Sign]8002031396/09/15 13:35:36
شريک موسسه بيات رايان Amir Hossein Zohrabi Mazraeh Shahi [Sign]8312851396/09/15 13:38:39
مدير موسسه بيات رايان Abdol Hossein Rahbari [Sign]8003541396/09/15 13:40:41