مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/02  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 5,050,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,060,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1010000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1396/08/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Seyed Amin Javadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد