icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شيمي دارويي داروپخش
سرمایه ثبت شده:
85,000
نماد:
دشيمي
سرمایه ثبت نشده:
170,000
کد صنعت (ISIC):
242327
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 342880 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۱۲,۰۸۰ ۸,۵۶۲ ۴۱ پرداختنی‌های تجاری ۲۰۷,۴۸۴ ۸۷,۸۶۴ ۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۳۳,۲۸۵ ۳۷,۸۳۲ (۱۲)
دریافتنی‌‌های تجاری ۶۵۲,۶۵۹ ۵۶۲,۷۰۰ ۱۶ مالیات پرداختنی ۳۴,۸۳۳ ۲۷,۸۷۱ ۲۵
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۴۱,۲۹۵ ۲۴,۰۰۴ ۷۲ سود سهام پرداختنی ۱۱۶,۲۳۵ ۲۱۴,۱۳۳ (۴۶)
موجودی مواد و کالا ۲۷۲,۹۱۴ ۲۵۱,۱۶۵ ۹ تسهیلات مالی ۳۴۴,۴۳۴ ۳۸۷,۲۱۷ (۱۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۲۶,۷۶۲ ۱۹,۲۸۲ ۳۹ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۸۱۵ ۱,۲۱۲ (۳۳)
جمع دارایی‌های جاری ۱,۰۰۵,۷۱۰ ۸۶۵,۷۱۳ ۱۶ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۷۳۷,۰۸۶ ۷۵۶,۱۲۹ (۳)
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۴,۷۱۲ ۲,۴۲۲ ۹۵ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۳,۰۴۲ ۳,۰۳۵ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۴۸۳ ۳,۳۳۳ ۵ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۰۳,۳۷۹ ۹۵,۹۳۵ ۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۲,۵۹۰ ۱۷,۸۰۵ ۲۷
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۲,۵۹۰ ۱۷,۸۰۵ ۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۱۴,۶۱۶ ۱۰۴,۷۲۵ ۹ جمع بدهی‌ها ۷۵۹,۶۷۶ ۷۷۳,۹۳۴ (۲)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۱۴۸,۴۹۵ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۱۸,۶۵۵ ۱۰۳,۰۰۴ ۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۳۶۰,۶۵۰ ۱۹۶,۵۰۴ ۸۴
جمع دارایی‌ها ۱,۱۲۰,۳۲۶ ۹۷۰,۴۳۸ ۱۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۱۲۰,۳۲۶ ۹۷۰,۴۳۸ ۱۵