مشخصات
امضا کنندگان: [ Taghy AlyAkbarzadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت قند نيشابور - نماد: قنيشا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/10/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/05/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)1الهام خليلي الهام خليلي 0323621325عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکترا
شرکت شکر (سهامي عام)شرکت شکر (سهامي عام)6306تقي علي اکبرزادهتقي علي اکبرزاده1260632458عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرينشرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين152456حميدرضا فتاحي کسيليحميدرضا فتاحي کسيلي0049430998عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت پاکسان شرکت پاکسان 11010سيد فاضل جلالي سيد فاضل جلالي 0579371603رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت بيمه پوشش بهشهرشرکت بيمه پوشش بهشهر161400حسن سانقهحسن سانقه0042396301نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
تقي علي اکبرزاده