مشخصات
امضا کنندگان: [ Masoud Zareii [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/08/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/09/07 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
احمد رضا باقرياحمد رضا باقري2410989985فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مسعود زارعيمسعود زارعي2293447057فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
محمد هادي هاشم پورمحمد هادي هاشم پور2297635737فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
محمد محبيمحمد محبي2295331021فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شهرداري آبادهشهرداري آباده900197فاقد نمایندهغلامعباس زارع2431367363رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
مسعود زارعي