مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1396/10/30 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/11/29 درمحل تالار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز - به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31
توضیحات:
ساير موارد که در اختيار مجمع باشد.
امضا کنندگان: [ Saeid Babazadeh Yengejeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد