icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي
سرمایه ثبت شده:
2,873,200
نماد:
خوارزمي7
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره توسعه مديريت سرمايه خوارزمي

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت‎هاي مندرج در بند 4 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان ‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي منعکس است ارزش روز سرمايه گذاري بلندمدت در سهام شرکت پارس آريان نسبت به قيمت دفتري آن در تاريخ ترازنامه مبلغ 363 ميليارد ريال (در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 مبلغ 38 ميليارد ريال) کاهش يافته است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم از جمله جريان منافع اقتصادي آتي ناشي از سرمايه گذاري مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد
4. 4- اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرمايه گذاري در سهام شرکت توسعه ساختمان خوارزمي ( شرکت وابسته ) به شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي گروه و شرکت به ترتيب به مبالغ 614ر1 ميليارد ريال و 242ر1 ميليارد ريال به شرح زير مي باشد: 1-4 - صورتهاي مالي شرکت توسعه ساختمان خوارزمي - شرکت وابسته - شامل مبلغ 5/102 ميليارد ريال طلب از شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران، کارفرما و شريک شرکت مزبور در پروژه سپهر خوارزمي مي‎باشد که به دليل بروز اختلاف فيمابين در خصوص اخذ به موقع پروانه ساختماني و برخي از صورت وضعيتهاي شرکت به طور کامل مورد تأييد و توافق طرفين قرارداد نبوده و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين دو شرکت نيز جهت بررسي در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. 2-4- طبق توافق نامه و مبايعه نامه منعقد بين شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و آقاي سياوش امين پور به شماره 4757/94/ت مورخ 19/12/1394 در قبال پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال وجه نقد و واگذاري پروژه المپيک (3137 متر مربع تجاري و 2000 مترمربع اداري) به مبلغ 225ر1 ميليارد ريال، سهم تجاري پروژۀ سپهر به ميزان 508 متر مربع و به مبلغ 206 ميليارد ريال، 50 درصد از پروژه کالج به مبلغ 225 ميليارد ريال، کل پروژه لاله به مبلغ 930 ميليارد ريال، کل سهم شرکت توسعه ساختمان خوارزمي از پروژه الهيه به بملغ 940 ميليارد ريال و 50 درصد سهم شرکت از پروژه جماران به مبلغ 120 ميليارد ريال (جمعا به مبلغ 646ر3 ميليارد ريال)، پروژه آيت اله کاشاني مشتمل بر 18 قطعه زمين به متراژ تقريبي 228ر37 متر مربع در غرب تهران به ارزش کارشناسي 959ر2 ميليارد ريال (با شرط انتقال مالکيت ظرف 4 ماه) و 860ر14 متر مربع از آپارتمانهاي آبشار به ارزش کارشناسي 737 ميليارد ريال (با شرط انتقال مالکيت تا تاريخ 30/11/1397) خريداري و حدودا مبلغ 800 ميليارد ريال سود شناسايي شده است . عليرغم گذشت 18 ماه از تاريخ توافق، مالکيت زمين ها به نام شرکت توسعه ساختمان خوارزمي منتقل نگرديده و امکان مشاهده 3 قطعه زمين فراهم نشده و يک قطعه زمين طبق تابلوي نصب شده متعلق به غير بوده است. همچنين طبق اظهار مديران شرکت بعد از تاريخ ترازنامه و به دليل عدم ايفاي تعهدات توسط آقاي امين پور، اظهار نامه‎اي مبني بر فسخ توافق انجام شده و اقاله آن به دادگستري تقديم شده است. 3-4- براساس قرارداد ساخت و مشارکت با شرکت پل و ساختمان کيان به شماره 3660/94/ت مورخ 24/03/1394 مقرر بود پس از گذشت 6 ماه از آغاز عمليات اجرايي 50 درصد از حق مالکيت عرصه محل احداث پروژه المپيک به نام شرکت توسعه ساختمان خوارزمي منتقل شود . ليکن، با وجود گذشت 25 ماه و انجام هزينه به مبلغ 935 ميليارد ريال تا تاريخ 31/06/1396 (مبلغ 199 ميليارد ريال از هزينه هاي انجام شده در پروژه بابت سهم واحدهاي فروش رفته به سود و زيان منظور و مانده حساب پروژه 736 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه مي‎باشد) به نام شرکت مزبور منتقل نشده است. همچنين مطابق پروانه ساختماني تمديد شده در تاريخ 17/03/1395، زمين پروژه به نام شهرداري منطقه 22 مي باشد. مضافا طبق اظهارات مديران شرکت زمين ونک به بهاي تمام شده 732 ميليارد ريال توسط مراجع قضايي توقيف شده و انتقال رسمي 30 درصد سهم واگذار شده از پروژه کالج به شرکت بيمه سرمد عليرغم تعهد انتقال آن تا تاريخ 01/02/1395 در دفتر اسناد رسمي به دليل عدم انتقال سند توسط شرکت توسعه فناوري خوارزمي، انجام نشده و ذخيره اي از بابت جرائم پيش بيني شده در قرارداد ناشي از عدم اجراي تعهدات محاسبه و منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر و عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع موارد مزبور بر صورتهاي مالي گروه و شرکت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت‎هاي مندرج در بند 4 ضرورت مي‎يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

14آذر1396
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981396/09/15 13:11:31
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581396/09/15 13:22:50