لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: ملي صنايع مس ايران  نماد: فملي  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 43,400,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/06/31   سرمایه ثبت نشده: 6,600,000 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره ملي صنايع مس ايران
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش¬بيني شده بر¬اساس عملکرد واقعي شش ماهه اول (تعديل شده) شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 اسفند ماه 1395، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش¬بيني شده که پيوست مي¬باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش¬بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است.
2در صورت سود و زيان پيش¬بيني شده، هزينه اکچوئري صندوق بازنشستگي کارکنان مبلغ 900 ميليارد ريال براي سال مالي 1395 برآورد گرديده است. تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت پس از ارائه گزارشات لازم در اين خصوص امکان¬پذير مي باشد.
3براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش¬بيني شده فراهم نمي¬کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 فوق، صورت سود و زيان پيش¬بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه¬اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري، ارائه شده است.
4اطلاعات ارائه شده در صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت جهت عملکرد واقعي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1395، مستخرج از اطلاعات مالي حسابرسي نشده است.
5نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي¬تواند با اهميت باشد. در همين رابطه در صورت سودو زيان پيش¬بيني شده پيوست، موارد زير قابل ذکر است: 1-5- مقدار فروش صادراتي محصولات توليدي کنسانتره مس، کاتد مس و ته پاتيل به ترتيب به مقادير 500 هزار تن، 5/111 هزار تن و 150 هزار تن پيش بيني گرديده است که تا پايان دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1395 مقادير فروش محصولات صادراتي به شرح فوق به ترتيب به ميزان 291 هزار تن، 6/78 هزار تن و 29 هزار تن محقق گرديده است. 2-5- نرخ ميانگين LME هر تن کاتد مس 550ر4 دلار و نرخ ميانگين تسعير هر دلار 700ر35 ريال جهت نيمه دوم سال 1395 پيش¬بيني گرديده است که در تاريخ اين گزارش نرخ LME هر تن کاتد مس 032ر5 دلار و نرخ تسعير هر دلار 420ر36 ريال مي¬باشد. 3-5- خريد کالاي نيمه ساخته به مبلغ 711ر5 ميليارد ريال پيش¬بيني گرديده که تا مقطع 31/06/1395، مبلغ 442ر1 ميليارد ريال آن تحقق يافته است. بديهي است هرگونه انحراف ناشي از مفروضات فوق موجب تعديل در ارقام صورت سود و زيان پيش بيني شده مورد گزارش خواهد گرديد و در نتيجه هر گونه تعديل با اهميت از اين بابت مي بايست به موقع به استفاده¬کنندگان اعلام گردد.
تاریخ گزارش : 18آبان1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981395/08/19 21:06:01
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581395/08/19 21:14:05