icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پتروشيمي غدير
سرمایه ثبت شده:
1,300,000
نماد:
تاپيکو4
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي غدير

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي غدير(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه،حسابرسي شده.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است، به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين موسسه،اظهار نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است،استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند. اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. اتنخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسي کشف شده،براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.

4. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري (يادداشت 2-1-6 همراه صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 136.557 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سالهاي گذشته مي باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش تعيين تکليف نشده و پيگيري هاي انجام شده حقوقي نيز منجر به وصول مطالبات فوق نشده است. تعيين هر گونه تعديلات احتمالي ناشي از مطلب فوق بر صورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي غدير (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که در يادداشت 2-1-14 صورتهاي مالي بيان گرديده شرکت پتروشيمي اروند با صدور اعلاميه به مبلغ 89.357 ميليون ريال تحت عنوان تعديل نرخ فروش کلر در سال 1394 واحد مورد رسيدگي را بدهکار نموده است که با توجه به اين که مجوز کميته قيمت گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي طبق مفاد قرارداد منعقده فيمابين به واحد مورد گزارش ارائه نشده است، اعلاميه مزبور طي نامه شماره 1419/40 مورخ 01/03/1395 غيرقابل قبول تلقي و بدون اقدام عودت گرديده است، اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 9 خرداد ماه 1394 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم سود سهام به سهامداران بطور کامل رعايت نشده است.
9. همانگونه که در يادداشت 3-7 صورتهاي مالي بيان گرديده، مبلغ 53.670 ميليون ريال موجودي مواد اوليه (کاتاليست واحد VCM) خريداري شده از شرکت سامان فراز قشم در سنوات قبل مي باشد که عليرغم دريافت و رسيد کالا در سيستم انبار شرکت به دليل نهايي نشدن مراحل تأييد کيفي، موجودي مذکور در فرآيند توليد شرکت مصرف نگرديده است. ضروريست در اين خصوص تصميم گيري لازم به عمل آيد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيـده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور و همچنين معاملات با ساير اشخاص وابسته با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. همانگونه که در يادداشت 9 همراه صورتهاي مالي بيان گرديده، دارائيهاي نگهداري شده براي فروش شامل زمين ساختمان و تأسيسات مجموعه 224 واحدي مسکوني واقع در شهرک بعثت بندر امام خميني (ره)، که با سرمايه گذاري مشترک با شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي به صورت سهم مساوي احداث گرديده، پيرو مصوبه هيئت مديره عليرغم ارزيابي مجدد توسط کارشناسان رسمي دادگستري دارايي هاي مزبور تا تاريخ اين گزارش به فروش نرسيده است.
13. طبق نامه مورخ 16/12/1394 واحد مورد گزارش به معاونت پذيرش و ناشران شرکت فرابورس مبني بر عدم تمايل سهامدار عمده نسبت به عرضه سهام را اعلام نموده است. شايان ذکر است که آخرين اطلاعات ارسالي و مندرج در سامانه کدال تا تاريخ 30/10/1394 بوده و از آن تاريخ هيچگونه اطلاعات يا گزارشي به سامانه مذکور ارسال نگرديده است
14. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي، حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

10خرداد1395
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Aboalfazl Rezaei [Sign] 1395/09/22 15:24:35
مدير موسسه ارقام نگر آريا Esfandiar Garshasbi [Sign]8006691395/09/22 15:32:19