icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ارج
سرمایه ثبت شده:
120,514
نماد:
وبانک5
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ارج

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت ارج (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

2. -به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 7 الي 9 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-عملکرد شرکت اصلي طي سالهاي اخير همواره با زيانهاي قابل ملاحظه مواجه بوده، بطوريکه زيان انباشته شرکت در پايان دوره مورد گزارش بالغ بر مبلغ 733 ميليارد ريال (حدود 6 برابر سرمايه ثبت آن) گرديده است. فزوني 7 برابري بدهيهاي جاري بر دارائيهاي جاري، کمبود منابع مالي کافي و توقف کامل توليد از اواسط سال مالي قبل و نيز نبود برنامه مدون و موثر جهت برون رفت از وضعيت موجود، جملگي بيانگر ابهامي اساسي در تداوم فعاليت شرکت مي باشد، بگونه اي که ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارائيها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.
4. 4-به موجب تاييديه دريافتي از اداره حقوقي شرکت اصلي، طي سنوات قبل دعوي حقوقي از ناحيه فردي بنام مهران جلالي با خواسته مطالبه وجه به مبلغ 12 ميليارد ريال بابت اصل وجوه پرداختي جهت خريد محصولات شرکت به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه هاي دادرسي عليه شرکت اصلي مطرح گرديده که بر اساس راي اصداري مورخ 4/11/1394 دادگاه تجديد نظر و اجراي احکام مورخ 3/11/1395 شعبه 210 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 92 ميليارد ريال بابت اصل و خسارت تاخير تاديه و مبلغ 4/5 ميليارد ريال نيم عشر قضايي گرديده که در اين ارتباط بخشي از محصولات شرکت به ارزش کارشناسي 10/1 ميليارد ريال و اسناد دريافتي به مبلغ 5/2 ميليارد ريال به نامبرده تحويل و از اين بابت (به انضمام مبلغ 1/4 ميليارد ريال حق الوکاله پرداختي) جمعا مبلغ 16/7 ميليارد ريال به حساب نامبرده تحت سرفصل دريافتني هاي تجاري (يادداشت توضيحي 2-7) منظور گرديده و در حال حاضر برند شرکت بابت اجراي قسمتي از راي، توقيف و در مرحله مزايده قرار گرفته است. آثار مالي احتمالي ناشي از پيگيريهاي حقوقي آتي و حل و فصل موضوع بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. 5-بموجب مبايعه نامه تنظيمي با شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سهامدار عمده) زمين محل کارخانه شرکت اصلي به مساحت 000،21 متر مربع (تحت پلاک ثبتي1396/2106) در تاريخ 30/8/1391 به شرکت مذکور واگذار گرديده است. مطابق بامفاد مبايعه نامه، شرکت اصلي متعهد به انتقال مالکيت زمين مذکور حداکثر تا پايان سال 1392 بوده و جريمه عدم ايفاي تعهد مبلغ 50 ميليون ريال به ازاي هر روز تاخير تعيين گرديده، ليکن مطابق با يادداشت توضيحي 3-2-12 صورتهاي مالي بدليل عدم امکان فک رهن زمين مذکور، انتقال رسمي سند مالکيت آن تا تاريخ اين گزارش ميسر نگرديده است. همچنين بموجب مبايعه نامه مورخ 15/12/1394 زمين ديگري تحت پلاک ثبتي 1517/2106 به مساحت 625،37 مترمربع نيز به شرکت ياد شده واگذار شده، ليکن مالکيت آن نيز مطابق با يادداشت توضيحي 4-2-12 صورتهاي مالي، تا تاريخ اين گزارش انتقال نيافته است. ضمنا درآمد اجاره انبارهاي مستقر در زمين هاي فوق الذکر تا پايان سال 1394 به حساب سود و زيان شرکت منظور گرديده است. آثار مالي احتمالي ناشي از حل و فصل موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. 6-به استناد راي مورخ 18/2/1396 هيات تجديد نظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي، بدهي شرکت اصلي بابت حق بيمه سالهاي 1388 الي 1392 به مبلغ 14/4 ميليارد ريال اعلام و از اين بابت مبلغ 1/2 ميليارد ريال از حساب بانکي شرکت فرعي نوآور تدبير برداشت گرديده که مورد اعتراض واقع شده و موضوع مطابق با يادداشت توضيحي 2-13 صورتهاي مالي از طريق ديوان عدالت اداري در حال پيگيري مي باشد. مضافا حسابهاي شرکت اصلي از سال 1393 و شرکتهاي فرعي از سنوات قبل مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته، از اين رو قابليت بازيافت مبلغ مذکور و نيز بدهي اعلامي و احتمالي شرکتهاي اصلي و گروه بابت حق بيمه معوق سالهاي ياد شده، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع قانوني ذيربط مي باشد.

7. 7-موجودي مواد اوليه و بسته بندي، قطعات و لوازم يدکي و موجودي ساير انبارهاي شرکت اصلي (يادداشت توضيحي 8) جمعا به مبلغ 25/6 ميليارد ريال بيش از مانده منعکس در صورت گردش موجوديهاي انبار گزارش شده است. همچنين مستندات مربوط به مبلغ 2/6 ميليارد ريال مواد اوليه و کالاي ساخته شده اماني نزد ديگران در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. آثار مالي احتمالي ناشي از رفع محدوديتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
8. 8-سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري اصلي و گروه (يادداشت توضيحي 7) مشتمل بر مبلغ 92 ميليارد ريال مطالبات راکد و منقول از سنوات قبل مي باشد که اقدامات موثري جهت وصول مطالبات مزبور به عمل نيامده و از اين بابت مبلغ 92/1 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها و صورتهاي مالي منظور گرديده است. همچنين سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت توضيحي14) شامل مبلغ 20 ميليارد ريال بدهيهاي راکد و واريزيهاي نامشخص در سالهاي قبل مي باشد که نسبت به تسويه يا تعيين تکليف آن اقدام نشده است. نحوه بازيافت مطالبات و تسويه بدهيهاي راکد و سنواتي شرکتهاي اصلي و گروه و آثار مالي احتمالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
9. 9-صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق خدمات ارج، نوآور تدبير و ارج زاد (يادداشت توضيحي 2-10) جهت بررسيهاي مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. آثار مالي احتمالي که در صورت دستيابي به صورتهاي مالي و گزارش هاي حسابرسي شرکتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
10. 10-شرکت اصلي بموجب راي هيات حل اختلاف مالياتي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1387 لغايت 1391 مشمول مبلغ 42/1 ميليارد ريال بدهي گرديده که مبلغ 19/3 ميليارد ريال آن پرداخت شده و مبلغ اعلامي سال 1391 مورد اعتراض قرار گرفته، ليکن نسبت به مابقي تعهدات ذخيره اي در حسابها و صورتهاي مالي منظور نشده است.

11. 11- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل نامشخص بودن پيامدهاي ناشي از رفع ابهامات اساسي مندرج در بندهاي 3 الي 6 و در نتيجه عدم امکان تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي ميان دوره اي، نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده، امکان پذير نيست.

12. 12-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي منعکس گرديده، بدليل عدم باز پرداخت به موقع تسهيلات دريافتي از بانکها و پرونده هاي حقوقي مطروحه عليه شرکت اصلي، تمامي حسابهاي بانکي شرکت اصلي مسدود گرديده و کليه عمليات مالي و دريافت و پرداختهاي شرکت اصلي از طريق حسابهاي بانکي شرکتهاي فرعي انجام پذيرفته است.
13. 13-مطابق با يادداشتهاي توضيحي 2-2-12 و 5-9 صورتهاي مالي، سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود و پيش پرداختها بترتيب شامل مبالغ 346،1 ميليون ريال و 1،600 ميليون ريال بهاي خريد و هزينه هاي آماده سازي يک قطعه زمين خريداري شده در سال 1373 به مساحت 511،434 متر مربع در منطقه صنعتي فجر گرمسار مي باشد که اقدام موثري جهت احداث و انتقال سند مالکيت آن بنام شرکت به عمل نيامده است.
14. 14-همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-15 صورتهاي مالي تشريح گرديده، زيان تاييد شده شرکت اصلي بر اساس برگهاي تشخيص صادره از سوي سازمان امور مالياتي براي سالهاي 1385 تا 1392 و 1394 کمتر از زيان ابرازي بوده که تماما مورد اعتراض واقع شده، ليکن نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. ماليات عملکرد سال 1393 عليرغم زيان ابرازي بر اساس برگ تشخيص صادره به مبلغ 13/7 ميليارد ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش اعلام نشده است. بابت عملکرد سال 1395 و دوره مورد گزارش نيز به دليل زيان ابرازي ذخيره ماليات شناسايي نگرديده است. ضمنا سازمان امور مالياتي مبلغ 8/7 ميليارد ريال بابت ماليات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نموده که از اين بابت مبلغ 7/8 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده که تا تاريخ اين گزارش پرداخت نشده است.

15. 15- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 خرداد 1396 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور "عدم اظهار نظر" اظهار شده است.

16. 16- با توجه به حذف نام شرکت اصلي از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1387 و برغم اينکه شرکت مطابق با يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي همچنان بعنوان شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس تلقي مي گردد، ضوابط و مقررات سازمان ياد شده بطور کامل رعايت نگرديده است.

07دی1396
گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل شرکت ارج (سهامي عام) توسط اين موسسه صادر گرديده و امضا کنندگان آن به ترتيب آقاي مجيد اله وردي با شماره عضويت 861463 و آقاي سيد رضا تقوي تکيار با شماره عضويت 811112 مي باشد.
موسسه حسابرسي بهنام مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهنام مشار Seyed Reza Taghavi Takyar [Sign] 1396/10/13 18:34:34
مدير موسسه بهنام مشار Majid Allahverdi [Sign]8614631396/10/13 18:37:24