icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
توليد سموم علف کش
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
شسم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242102
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام توليد سموم علف کش

1. 1)حسابرسي صورتهاي مالي شرکت توليد سموم علف کش (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 به اين موسسه محول شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‎اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل موضوعات توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)همانگونه که در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي منعکس مي‎باشد، مانده حساب طلب از اشخاص وابسته در تاريخ ترازنامه به مبلغ 38.198 ميليون ريال عمدتا شامل مانده حساب شرکتهاي سرمايه‎گذاري توسعه و گسترش پارس و بسته‎بندي پارس مي‎باشد که راکد و سنواتي بوده و بدليل اينکه شرکتهاي مزبور داراي زيان انباشته قابل توجهي مي‎‎باشند لذا قابليت وصول آنها نامشخص مي‎باشد. مضافا اينکه دو فقره از چکهاي دريافتي از شرکت بسته‎بندي پارس در قبال وجوه پرداختي به آن شرکت، به شماره‎هاي 290546 و 290547 جمعا به مبلغ 2 ميليارد ريال که سررسيد آنها نامعلوم بوده، در شرکت موجود نمي‎باشد و همچنين يک فقره از چکهاي دريافتي از شرکت مذکور به شماره 293524 و به مبلغ 500 ميليون ريال که سررسيد آن به تاريخ 15 تير ماه 1392 بوده، تاکنون وصول نشده است. مضافا مبلغ 3.723 ميليون ريال از مانده حساب فوق مربوط به شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم مي‎باشد که در سال 1387 از بابت خريد چهار دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلي سه باب مغازه به شرکت مذکور پرداخت گرديده و به دليل عدم انتقال مالکيت سرقفلي فوق الذکر مبلغ مزبور به حساب بدهکاري آن شرکت لحاظ گرديده است. با توجه به مطالب فوق، قابليت وصول مطالبات فوق مشخص نبوده و به دليل عدم دسترسي به اطلاعات، اسناد و مدارک مورد لزوم، تعديلات احتمالي ناشي از موضوعات مطروحه بالا و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي‎باشد.
5. 5)همانگونه که در يادداشت‎هاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي منعکس است، مبلغ 4.143 ميليون ريال از مانده دريافتني‎هاي تجاري و غيرتجاري و مبلغ 21 ميليون ريال از مانده پيش‎پرداختها راکد و سنواتي مي‎باشد که صرفا مبلغ 600 ميليون ريال (از بابت شرکت تعاوني اعتبار کارکنان پيام) ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات، اسناد و مدارک مورد لزوم، قابليت وصول مطالبات فوق و تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي‎باشد.
6. 6)موجودي مواد و کالا به‏شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي به بهاي تمام شده 10.387 ميليون ريال، بدليل انتخاب اين موسسه بعد از پايان سال مالي بدون نظارت موسسه شمارش شده لذا اثبات وجود موجودي‎هاي مزبور مقدور نشده است مضافا بدليل پايين بودن کيفيت محصولات توليد شده و زيان ناويژه حاصل از فروش آنها احتساب ذخيره کاهش ارزش نيز ضروري است. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم، تعيين تأثير تعديلات لازم بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين مؤسسه امکانپذير نمي‏باشد.
7. 7)همانگونه که در يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي منعکس است، مانده حساب پيش‎پرداختها در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 3.065 ميليون ريال (هم ارز ريالي مبلغ 86160 يورو) سفارش مواد اوليه سموم در تاريخ 10 آذر ماه 1392 از شرکت شانگهاي گودير اينترنشنال (کشور چين) مي‎باشد. اولا طبق ادعاي شرکت چيني، محصول مورد نظر تحويل شرکت گرديده ولي هيچگونه ثبتي از اين بابت در حسابها انجام نشده است و بر اساس مصوبه مورخ 5 مرداد ماه 1394 هيأت مديره نسبت به کل مانده حساب سفارشات فوق ذخيره در حسابها منظور شده است. ثانيا بعلت عدم انتقال صحيح وجه به خريدار (کلاهبرداري اينترنتي) موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري و در اين خصوص به استناد پاسخ تاييديه دريافتي از وکيل حقوقي شرکت و صورتجلسه مورخ 5 مرداد ماه 1394 هيأت مديره، کل مبلغ هک شده توسط هکرهاي چيني بالغ بر مبلغ 196.575 يورو مي‎باشد که شرکت نسبت به اقامه دعوي عليه شرکت چيني اقدام و متقابلا شرکت چيني نيز از اين شرکت به دليل عدم دريافت مبلغ 130.048 يورو شکايت نموده که شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 130.048 يورو، معادل مبلغ 5.052 ميليون ريال به شرکت چيني گرديده است. شرکت نسبت به راي صادره اعتراض نموده و موضوع در مراجع حقوقي تجديد نظر در حال پيگيري مي‎باشد و تاکنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي‎باشد و منوط به صدور راي قطعي توسط مراجع قضايي است.
8. 8)با توجه به يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي سرمايه‎گذاري‎هاي بلندمدت در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 6.990 ميليون ريال سرمايه‎گذاري در شرکتهاي توسعه و گسترش پارس و مديريت تالار بورس ايرانيان مي‎باشد. شرکتهاي فوق دچار زيان انباشته‎ي بسيار زياد گرديده و مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي‎باشند لکن تعديلات مورد لزوم از بابت کاهش ارزش انباشته آنها بعمل نيامده است. همچنين شرکت بايستي در ارتباط با شرکت سرمايه‎گذاري تالار بورس ايرانيان صورتهاي مالي تلفيقي تهيه و ارائه مي‎شد. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين تأثير تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي مقدور نمي‎باشد.
9. 9)سرفصل تسهيلات مالي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 13 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 93.038 ميليون ريال تسهيلات مالي سررسيد گذشته و سود و کارمزد و جرائم معوق آنها مي‏باشد که ظرف موعد مقرر تسويه نشده و پاسخ تأييديه‏هاي درخواستي در اين خصوص دريافت نشده است. ضمن اينکه بخش عمده دارايي‎هاي ثابت از اين بابت در وثيقه مي‎باشد. مضافا پاسخ تاييديه حسابهاي جاري بانکها دريافت نشده است. پيامدهاي ناشي از تسويه بدهي و رفع مغايرت احتمالي و تأثير آن بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين مؤسسه مقدور نمي‏باشد.
10. 10)صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است. با عنايت به کاهش منابع مالي شرکت و زيان انباشته بالاي آن و فزوني جمع بدهيهاي جاري به جمع دارايي‏هاي جاري تداوم فعاليت شرکت محرز نمي‏باشد. اين رويدادها نشان دهنده ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي‏کند، بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت خود نباشد.
11. 11)بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي 1393 الي سال مورد گزارش به دليل زيان ابرازي ذخيره‎اي در حساب ها منظور نشده است. مضافا براساس راي هيأت حل اختلاف مالياتي بابت ماليات عملکرد سال‏ 1391 مبلغ 283 ميليون ريال مطـالبه شده که ذخيره‏اي در صورتهاي مالي منعکس نشده است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت کسري ذخيره در حسابها وجود دارد لکن تعيين ميزان دقيق ذخيره و تأثير تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي ارائه شده منوط به اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلاح است.

12. 12)به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي 4 الي 10 اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نيست.

13. 13) با توجه به يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي، موجودي مواد و کالا فاقد پوشش بيمه ‏اي مي‎باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در رابطه با مفاد اين بند تعديل نشده است.

14. 14)صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 7 شهريور ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور عدم اظهار نظر شده است.

15. 15)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-15- مفاد مواد 18 اساسنامه و 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر لزوم تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي جهت رسيدگي به صورتهاي مالي سال مورد گزارش رعايت نشده است.
15. 15-2مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت نقل و انتقالات سهام و توديع سهام وثيقه مديران نزد شرکت رعايت نشده است.
15. 3-15- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف موعد مقرر رعايت نشده است.
15. 4-15- حسابهاي انتظامي شرکت و گروه نقل از سنوات قبل و فاقد صورت ريز کامل بوده و همزمان با واگذاري و يا دريافت اسناد، مورد تعديل واقع نشده است. از اين رو تعيين ميزان تعهدات موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت نيز مقدور نمي‎باشد.
15. 5-15- اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکاليف مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 30/08/1396 به هيئت مديره در موارد مندرج در بندهاي اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
16. 16)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 29 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
17. 17)گزارش هيأت‌مديره دربارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‏منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به‎استثناي عدم افشاي برنامه هيأت مديره در زمينه ادامه فعاليت و دسترسي به منابع مالي سودآور در راستاي موضوع فعاليتهاي شرکت اصلي و گروه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
18. 18)مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت تعيين شده، در موارد زير تاکنون رعايت نشده است. -افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره‎اي 3 ماهه منتهي به 31/03/1395 ، 31/03/1396 ، ميان دوره‎اي 9 ماهه منتهي به 30/09/1395 و 30/09/1396 . -افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‎اي حسابرسي نشده و حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به پايان شهريور ماه سالهاي 1395 و 1396. -افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده سالهاي مالي منتهي به 30اسفند ماه 1395. -گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي عادي سالهاي مالي منتهي به 30/12/1395. -اطلاعات مربوط به بودجه و پيش‎بيني درآمد هر سهم سال مورد گزارش قبل از شروع سال و براساس عملکرد واقعي 3، 6، 9 و 12 ماهه طي مهلت مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده است.
19. 19)با توجه به دستورالعمل‏ کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، الزامات دستورالعمل ياد شده مبني بر تشکيل کميته حسابرسي، طراحي و اجراي ارزيابي کنترل و مديريت ريسک، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و تهيه گزارش سالانه "گزارش کنترلهاي داخلي" رعايت نشده است.
20. 20)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش درخصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق‎الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است.

15اسفند1396
موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آگاه نگر Mohammadreza Taghvai [Sign] 1396/12/17 23:38:55
مدير موسسه آگاه نگر Mohamad Afsari [Sign]8000661396/12/17 23:41:24