لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: پتروشيمي مبين  نماد: مبين  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 14,252,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره پتروشيمي مبين
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت پتروشيمي مبين (سهامي عام) جهت سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 براساس عملکرد واقعي شش ماهه اول همراه با يادداشتهاي توضيحي پيوست، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي قرار گرفته است. مسووليت صورت سود و زيان پيش‌بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن به شرح يادداشتهاي پيوست، با مديريت شرکت است. اين گزارش منحصراً جهت ارايه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گرديده است.
2صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکت پتروشيمي زاگرس بابت خالص طلب از شرکت مزبور در تاريخ 31 شهريور 1396 به مبلغ 2,398 ميليارد ريال تاکنون به اين موسسه ارايه نگرديده است. بعلاوه، اين موسسه قادر نبوده از طريق اعمال ساير روشهاي رسيدگي نيز نسبت به صحت مانده مزبور اطمينان حاصل نمايد. شايان ذکر اينکه، طي سال مالي گذشته، شرکت جهت وصول مطالبات مذکور اقدام به طرح دعوي نزد مراجع ذيصلاح قضايي نموده که تاکنون به نتيجه نرسيده است. از اينرو، تعيين تعديلاتي که در صورت تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين و يا نهايي شدن طرح دعواي شرکت نزد مراجع قضايي نسبت به صورت سود و زيان پيش‌بيني پيوست ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
3همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-1-1 صورت سود و زيان پيش بيني شده ذکر گرديده، در اواخر سال مالي گذشته نرخ‌هاي جديد فروش محصولات و خدمات براي سال 1395 توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شرکت اعلام گرديد، لکن به دليل عدم پذيرش نرخ‌هاي مزبور توسط شرکت، صورتحسابهاي فروش صادره جهت سال مالي گذشته و شش ماهه ابتداي سال مالي مورد گزارش و همچنين، محاسبات مربوط به پيش‌بيني درآمد شرکت جهت شش ماهه دوم سال براساس نرخهاي ابلاغي سال 1394 صورت گرفته است. در صورت اعمال نرخ‌هاي اعلامي مزبور، درآمدهاي عملياتي شرکت براي سال مالي مورد گزارش و سال مالي گذشته به ترتيب به مبالغ 2.190 ميليارد ريال و 1.941 ميليارد ريال کاهش مي‌يافت. بدليل نبود مدارک و مستندات کافي شامل نتايج پيگيريهاي شرکت در اين خصوص، اظهارنظر نسبت به تعديلات احتمالي لازم نسبت صورت سود و زيان پيش‌بيني شده، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
4همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-6 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده ذکر گرديده، ماليات بر درآمد سال مالي مورد گزارش بدون در نظر گرفتن آثار معافيت مالياتي محصولات جديد درج شده در پروانه بهره‌برداري محاسبه و در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده لحاظ گرديده است. در صورت اعمال معافيت مذکور، ماليات بر درآمد سال مالي مورد گزارش به مبلغ 560 ميليارد ريال کاهش مي‌يافت.
5براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. بعلاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و3، و همچنين به استثناي آثار مورد مندرج در بند4، صورت سود و زيان مزبور براساس مفروضات و به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است.
6نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند بااهميت باشد.
7در خصوص گاز خوراک و سوخت تحويلي به شرکت به شرح يادداشت توضيحي 2-4 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده، موارد زير قابل ذکر مي‌باشد: 7-1. براساس قبض گاز صادره توسط شرکت گاز استان بوشهر ("شرکت گاز")، مبلغ 5,139 ميليارد ريال بابت تعديل نرخ گاز خوراک تحويلي به شرکت طي سالهاي 1391 و 1392 مطالبه گرديده است. شرکت ضمن اعتراض نسبت به مابه‌التفاوت مطالبه شده مذکور، طي مکاتباتي با شرکتهاي پتروشيمي زاگرس و پرديس، به عنوان مصرف کنندگان گاز خوراک مورد اشاره، خواستار واريز مبلغ مطالبه شده توسط آنان گرديده است. پيگيريهاي شرکتهاي مذکور در اين خصوص تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. 7-2. به دليل اعمال نسبتهاي ثابت توسط شرکت گاز براي تفکيک ميزان گاز خوراک و سوخت تحويلي که با نحوه محاسبه آن براساس ميزان واقعي مصرف طبق تجهيزات اندازه‌گيري مشتريان متفاوت است، مانده بدهي به شرکت گاز در دفاتر در تاريخ 31 شهريور 1395، حدوداً به مبلغ 845 ميليارد ريال کمتر از مبالغ مطالبه شده طبق قبوض گاز صادره مي‌باشد. شرکتها در حال پيگيري موضوع مي‌باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. 7-3. ماليات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده بابت گاز خوراک و سوخت تحويلي به شرکتهاي پتروشيمي منطقه و همچنين گاز سوخت مصرفي شرکت، جمعاً به مبلغ 5,443 ميليارد ريال، بنا به دلايل افشا شده در يادداشت توضيحي 2-4-2 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده، مورد پذيرش آنان قرار نگرفته و از اينرو، براساس اعلاميه‌هاي بدهکار دريافتي از شرکتهاي پتروشيمي منطقه، مبلغ مذکور در دفاتر شرکت از حسابهاي فيمابين با آنها و حسابهاي پرداختني به شرکت گاز حذف گرديده است. تعيين آثار احتمالي اين مطلب، منوط به نهايي شدن پيگيريهاي شرکت و شرکتهاي پتروشيمي منطقه در اين خصوص مي‌باشد.
تاریخ گزارش : 17آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي تدوين و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه تدوين و همکاران Mostafa Noruzi [Sign]8816591396/08/20 10:34:24
مدير موسسه تدوين و همکاران Zoheir Shirin [Sign]8413101396/08/20 10:40:08