مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Hasan Peyvandi Sani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - نماد: تاپيکو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/06/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/09/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعيشرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435محمد حسن پيوندي ثانيمحمود مخدومي2249696411عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينشرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960حسين ابوئي مهريزيجواد داوري آشتياني0045718393نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صدر تامينشرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634اسلام خسروياسلام خسروي6019313379عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامينشرکت سرمايه گذاري سيمان تامين151394غلامرضا گرزينمحمد حسن پيوندي ثاني0839425333رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامينشرکت سرمايه گذاري دارويي تامين212898سيد عمادحسينيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمود مخدومي