لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: لامپ پارس شهاب  نماد: بشهاب  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 162,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره لامپ پارس شهاب
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت لامپ پارس شهاب ( سهامي عام ) براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده به اضافه صورت مغايرت درآمد واقعي شش ماهه با پيش بيني سال در 10 صفحه که پيوست مي باشد . طبق استاندارد حسابرسي « رسيدگي به اطلاعات مالي آتي » ، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت مديره شرکت است .
2با توجه به سرمايه گذاري انجام شده در شرکت پارس شهاب نقره به ميزان 79 درصد و همچنين نفوذ قابل ملاحظه در شرکتهاي شهاب توشه ، شهاب شيشه و پخش پارس خزر لازمست صورت سود وزيان پيش بيني شده تلفيقي ارائه گردد در صورتيکه پيش بيني ارائه شده فقط مربوط به شرکت اصلي مي باشد.
3بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، اين موسسه به مواردي بر خورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور ، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند . بعلاوه، به نظر اين موسسه ، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 2 فوق ، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبورو اطلاعات مالي فوق ، بر اساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است .
4سود عملياتي هر سهم و سود هر سهم قبل و پس از ماليات در پيش بيني سال مالي مورد گزارش ، عملکرد واقعي شش ماهه منتهي به 31/6/1395 ، واقعي سال مالي قبل و عملکرد واقعي شش ماهه مقايسه اي سال قبل بر مبناي تعداد 162 ميليون سهم محاسبه و درج گرديده است .
5اصولاً در صورتهاي مالي پيش بيني شده نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود ، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد .
تاریخ گزارش : 03آذر1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي فراز مشاور
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فراز مشاور Saeed Khariyaband [Sign]8312801395/10/05 14:29:10
مدير موسسه فراز مشاور Nariman Ilkhany [Sign]8001061395/10/05 15:01:26