icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
خدماتي فرودگاهي شاهد
سرمایه ثبت شده:
30,000
نماد:
ثشاهد12
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/11/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره خدماتي فرودگاهي شاهد

1. ترازنامه شرکت خدمات فرودگاهي شاهد (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک الي26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد"بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره¬¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. مبلغ 15/2 ميليارد ريال از مانده حساب دريافتني¬هاي تجاري و غير تجاري و مبلغ 0/8 ميليارد ريال از مانده حساب پيش پرداخت¬ها (موضوع يادداشت¬هاي 4 و 6 توضيحي صورت¬هاي مالي) راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي¬باشد که از اين بابت صرفا مبلغ 11/3 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب¬ها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حساب¬ها (شامل احتساب هزينه مطالبات مشکوک الوصول) ضروريست، ليکن بدليل عدم دسترسي به ساير اطلاعات و مدارک مورد لزوم، تعيين ميزان تعديلات لازم، بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي¬باشد.
4. با عنايت به يادداشت 4 توضيحي صورت¬هاي مالي، در سال مالي قبل مبلغ 5/7 ميليارد ريال بابت اصل بدهي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1389 لغايت 1393 که توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده به حساب بدهکار اشخاص و شرکت¬ها (بهره برداران فرودگاهي طرف حساب در سنوات مزبور) منظور گرديده است، در اين خصوص مدارک و مستندات لازم در خصوص پذيرش مبالغ مزبور توسط اشخاص و شرکت¬هاي مذکور در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. مضافا صورت تطبيق حساب¬هاي فيمابين با شرکت¬هاي گروه تهيه نگرديده و اقلام باز صورت تطبيق¬هاي تهيه شده با فرودگاه¬هاي کشور تا تاريخ اين گزارش، تعيين تکليف نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد لزوم بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي¬يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي¬باشد.
5. در دوره مالي مورد گزارش، مبلغ 5/4 ميليارد ريال درآمد عملياتي از بابت 5 درصد فروش (درآمد ناخالص فروش توسط شرکت گسترش ابنيه پروازي سامان) حق السهم ناشي از امتياز حق واگذاري و ايجاد بهره برداري از فروشگاه-هاي فري شاپ، از شرکت گسترش ابنيه پروازي سامان (شرکت فروشگاه¬هاي آزاد رويا لارک) شناسايي گرديده است. در اين خصوص صحت، کامل بودن و مدارک و مستندات لازم در خصوص پذيرش مبلغ فوق الذکر توسط شرکت مذکور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق الذکر تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد لزوم بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موارديکه حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. بر اساس قرارداد منعقده في مابين شرکت مورد گزارش و اداره کل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي مقرر گرديده بود، شرکت مورد گزارش با ارائه ضمانت نامه¬هاي بانکي به مبلغ 7 ميليارد ريال، ظرف مدت 18 ماه از تاريخ قرارداد (قرارداد شماره 2400/9742 مورخ 5 ديماه 1389) نسبت به ساخت 6.000 متر مربع فضاي ساختماني فرودگاه مذکور و 3 سال بهره برداري از آن اقدام نمايد. شرکت مورد گزارش موضوع پروژه مذکور را با اخذ يک فقره چک تضميني به مبلغ 33 ميليارد ريال به شرکت سرمايه سازان ابنيه پروازي (پيمانکار ثانويه) واگذار نمود، ليکن بدليل تأخير در تحويل زمين پروژه و عدم اجراي ساير تعهدات، توسط فرودگاه بين المللي اصفهان، شروع پروژه با تأخير صورت پذيرفته و صرفا با اجراي حدود 50 درصد پروژه، ادامه عمليات تکميل پروژه، متوقف گرديده است. مراتب مذکور جهت اعلام نظر به هيأت تشخيص فرودگاه¬هاي کشور، ارسال گرديده و تا تاريخ اين گزارش، تعيين تکليف نگرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

8. کسب بازده اقتصادي مناسب از سرمايه گذاري¬هاي بلند مدت (موضوع يادداشت 7 توضيحي صورت¬هاي مالي) صورت نپذيرفته است، در اين خصوص توجه هيأت مديره محترم را به اتخاذ تدابير لازم جهت تعيين تکليف شرکت خدمات فرودگاهي شاهد کيش (شرکت فرعي) جلب مي¬نمايد.
9. توجه هيأت مديره محترم را به تعيين تکليف مطالبات از شرکت اسپيد شاهد (دريافت سود سهام سنوات مالي 1389 لغايت 1395)، جلب مي¬نمايد.
10. ماليات تکليفي موضوع يادداشت 9-10 توضيحي صورت¬هاي مالي عمدتا مربوط به مبالغ مکسوره از شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مي باشد که با توجه به عدم دريافت وجوه ناشي از قرارداد اجاره فري شاپ از شرکت گسترش ابنيه پروازي سامان (شرکت فروشگاه¬هاي آزاد رويالارک)، پرداخت نگرديده است. در اين خصوص توجه به جرايم پيش بيني شده و وصول مبالغ از شرکت گسترش ابنيه پروازي سامان و استفاده از منابع حاصل از وصول مبالغ مزبور، حائز اهميت مي باشد. مضافا ، تعيين تکليف نهايي و شفاف سازي موضوع 5 درصد حق السهم اشاره شده در قرارداد با شرکت مذکور، ضروريست.

15مهر1396
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه هشيار مميز Esmaeil Maleki [Sign]9421691396/08/20 09:51:07
شريک موسسه هوشيار مميز Mohammad Javad Hedayati [Sign]8008961396/08/20 10:20:05
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241396/08/20 10:29:10