مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت لابراتوارهاي رازک - نماد: درازک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 درمحل کيلومتر10جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توزيع داروهاي دامي داروپخش 40000 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين2540000.06 %
ساير سهامداران8540020.21 %
صندوق تامين آتيه کارکنان بانک تجارت33008800.81 %
شرکت صباتامين169499994.13 %
کارکنان بانک تجارت255946176.24 %
شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام )5817889014.19 %
شرکت داروپخش ( سهامي عام )21423609052.25 %
جمع31937247877.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد کرباسي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
41,000 142,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق العاده باشد .افزايش سرمايه شرکت از محل سود انباشته به مبلغ 142.000ميليون ريال و آورده نقدي به مبلغ 41.000ميليون ريال مورد تصويب قرار گرفت.