icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
توسعه نفت و گاز آريا
سرمایه ثبت شده:
15,000
نماد:
تاپيکو9
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه نفت و گاز آريا

1. 1 _ صورت‌هاي مالي شرکت توسعه نفت و گاز آريا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .

2. 2 _ مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمـال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مـربوط به تهيه صورت‌هـاي مـالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3 _ مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4 _ به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه نفت و گاز آريا (سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند 1394 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5 _ طرح توجيه فني و اقتصادي اجراي پروژه پالايشگاه سيراف بر مبناي هزينه‌ها و قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي سال‌هاي 2008 الي 2012، تهيه شده است . نظر به کاهش قابل ملاحظه نرخ فروش فرآورد‌هاي نفتي طي سال‌هاي اخير، بازنگري طرح از جنبه‌هاي اقتصادي و توجيه اجراي آن و در صورت لزوم، تعديل پيش‌بيني‌ هزينه‌هاي اجراي عمليات و کنترل و تطبيق هزينه‌هاي انجام شده با ميزان پيشرفت پروژه ( يادداشت‌هاي توضيحي 1_6 و 2_7 )، ضرورت دارد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

6. 6 _ طبق برگ‌هاي قطعي مالياتي، مانده بدهي شرکت بابت ماليات‌هاي تکليفي و حقوق و مزاياي کارکنان طي سال‌هاي 1390 و 1391، جمعا به مبلغ 376 ميليون ريال ابلاغ گرديده ليکن اقدام موثري در خصوص تعيين تکليف و تسويه آن صورت نپذيرفته است .
7. 7 _ عليرغم تغيير سمت اعضاي هيئت مديره و انتخاب آقاي محمد تقي زمان سرائي در تاريخ 9/4/1394 به عنوان مديرعامل شرکت، حقوق و مزاياي آقاي سالار ايرانزاد ( مدير عامل قبلي ) به عنوان عضو موظف، تا پايان مهر 1394 بطور کامل محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است .
8. 8 _ در رعايت مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، شرکت نفت پاسارگاد عليرغم استعفاي آقاي محمد تقي زمان سرائي ( مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره ) در تاريخ 29/10/1394، اقدامي در خصوص معرفي نماينده خود جهت حضور در جلسات هيئت مديره شرکت، بعمل نياورده است و به تبع آن مفاد مواد 124 و 128 قانون مزبور در خصوص انتخاب مدير عامل و تعيين حدود اختيارات و حقوق و مزاياي ايشان و درج در روزنامه رسمي، رعايت نشده است .
9. 9 _ به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 19 صورت‌هاي مالي و طبق تائيديه دريافتي از هيئت مديره، طي سال مالي مورد گزارش هيچ گونه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، بوقوع نپيوسته است .
10. 10 _ گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
11. 11_ در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، شرکت اقدامي در جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده ( از جمله شناسائي و تهيه و نگهداري سوابق اطلاعات مربوط به ارباب رجوع، تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي و به تبع آن ساير مفاد مواد قانون مزبور )، صورت نداده است .

05خرداد1395
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سنجه حساب
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سنجه حساب Mehran Shakeri [Sign]8004121395/08/15 15:07:37
مدير موسسه سنجه حساب Parviz Nobahari Shabestari [Sign]8008451395/08/15 15:16:21