icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
پتروشيمي مارون
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
مارون
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241156
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پتروشيمي مارون

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت پتروشيمي مارون (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌ دوره‌اي با هيات‌ مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند (3)، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌ دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. صورت تطبيق حساب فيمابين با شرکت ملي نفت ايران (يادداشت توضيحي 1-1-11) به مبلغ 2.349 ميليارد ريال تهيه نشده است. قابل ذکر است طبق صورتحساب دريافتي از شرکت ملي نفت ايران، نرخ خوراک (گاز غني) خريداري شده طي سالهاي اخير به صورت علي¬الحساب بوده که از اين بابت نرخ خوراک سال 1395 مورد تعديل قرار گرفته و بر اساس اعلاميه دريافتي، مبلغ 1.078 ميليارد ريال بعنوان تعديل نرخ خوراک سال 1395 تحت سرفصل تعديلات سنواتي (يادداشت توضيحي 1-29) منظور شده است. مضافا قرارداد خريد خوراک در سال 1396 که طي آن نرخ خريد و ساير تعهدات طرفين مشخص باشد تا تاريخ تهيه اين گزارش منعقد نشده است. همچنين صورت تطبيق حسابهاي تهيه شده درخصوص مانده سرفصل¬هاي دريافتني‌هاي تجاري به مبلغ 3.567 ميليارد ريال (شرکتهاي پتروشيمي تندگويان و پتروشيمي اروند مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-4) و پرداختني‌هاي تجاري به مبلغ 1.401 ميليارد ريال (شرکت پتروشيمي فجر مندرج در يادداشت توضيحي 2-1-11) داراي مغايرت نامساعد به ترتيب به مبالغ 1.492 ميليارد ريال و 473 ميليارد ريال مي‌باشد. بنا به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از رفع موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.
4. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-15، شرکت معتقد است با توجه به راه¬ اندازي پروژه‌هاي زيست محيطي، مشمول احتساب ذخيره بابت عوارض آلايندگي نمي‌باشد. ليکن طبق مفاد ماده 56 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، شرکت اصلي مشمول احتساب ذخيره در حسابها بابت عوارض آلايندگي مي‌باشد. در صورت اعمال ذخيره، سود دوره مالي جاري و سود انباشته ابتداي سال به ترتيب به مبالغ 95 ميليارد ريال و 416 ميليارد ريال کاهش و سرفصل ذخاير به مبلغ 511 ميليارد ريال، افزايش مي‌يابد.

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (4) و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بند (3) ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. وضعيت ماليات عملکرد، حقوق، عوارض آلايندگي، ماليات بر ارزش افزوده و رسيدگي بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي شرکت اصلي حسب مورد در يادداشتهاي توضيحي 12، 2-15 و 32 درج شده است. در اين ارتباط (الف) براي عملکرد دوره مالي جاري با در نظر گرفتن مباني قانوني، ماليات پرداختني به مبلغ 1.646 ميليارد ريال در حسابها منظور شده، همچنين ماليات عملکرد سال 1395 مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. (ب) طبق برگهاي تشخيص‌ مالياتي صادره براي سالهاي 1390 لغايت 1392 جمعا مبلغ 168 ميليارد ريال ماليات حقوق مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت مي‌باشد. (ج) سازمان امور مالياتي براساس برگهاي مطالبه عوارض آلايندگي براي سالهاي 1387 لغايت 1393 جمعا مبلغ 2.754 ميليارد ريال (شامل مبلغ 960 ميليارد ريال جريمه) مطالبه نموده است. طبق راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي صادره اعتراض¬هاي شرکت مورد پذيرش قرار نگرفته و پرونده امر در هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر در جريان بررسي مي‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 90/96/200 مورخ 08/06/1396 سازمان امور مالياتي، شرکتهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي تا تاريخ لازم¬الاجرا شدن حکم ماده 56 قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (15/03/1394)، معاف از عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده تشخيص داده شده¬اند. (د) دفاتر مالي شرکت تا سال 1393 توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفته و جمعا مبلغ 300 ميليارد ريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت موارد مزبور حسب مورد موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نهايي مقامات ذيربط مي‌باشد.
7. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-9، 1-4-9 و 2-4-9 درج شده، طي دوره مالي جاري طرح تصفيه MBR و طرح کامپاندينگ (شامل زمين و داراييهاي منقول و غير منقول) به بهاي دفتري به ترتيب به مبالغ 295 ميليارد ريال و 409 ميليارد ريال (جمعا به مبلغ 704 ميليارد ريال) بر اساس اعلاميه‌هاي بدهکاري به شرکت فرعي صنايع تکميلي مارون منتقل شده که مراحل اجرايي انتقال داراييهاي مزبور تا تاريخ مورد گزارش در جريان بوده است. در اين ارتباط قراردادي که طي آن تعهدات طرفين از جمله نحوه بازپرداخت بهاي خريد، نحوه انتقال اسناد و مدارک و ... مشخص شده باشد ضروري است.

8. بنا به شرايط حاکم بر وضعيت کشور ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده در سالهاي اخير، فروشهاي صادراتي و خريدهاي خارجي حسب مورد بدون تشريفات معمول اعتبارات اسنادي انجام گرديده است. مضافا به دليل نداشتن حساب جاري ارزي نزد بانکهاي خارجي از طرف شرکت مورد گزارش، دريافت و پرداختهاي ارزي (شامل دريافت وجوه حاصل از فروشهاي صادراتي و مطالبات ارزي شرکت و پرداختهاي ناشي از خريدهاي خارجي و نيز انتقال و يا تبديل وجوه ارزي بنا به درخواست شرکت مورد گزارش) از طريق کارگزار‌يها صورت پذيرفته است. در اين ارتباط تضامين دريافتي از کارگزاري¬هاي مزبور عمدتا به صورت چک و بخشي نيز املاک ترهيني بوده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران، به شرح زير رعايت نشده است: -صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه بررسي اجمالي شده و صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده برخي از شرکتهاي فرعي ظرف مهلت¬هاي مقرر حسب مورد ارسال نگرديده و يا با تأخير ارسال شده است. -ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه در مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. -حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت.

12آذر1396
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991396/09/15 17:50:48
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign]8009121396/09/15 17:57:15