مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Reza Mohseni [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه - نماد: سپرده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/08/20 درمحل  تهران بلوار کشاورز خيابان شهيد نادري پلاک 13 ( تقاطع ايتاليا) طبقه هشتم سالن همايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرابورس ايران 200000004 %
شرکت بانک تجارت249250004.99 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير250000005 %
صندوق بازنشستگي و پس انداز کارکنان بانکها250000005 %
سازمان بورس واوراق بها دار250000005 %
شرکت بورس اوراق بهادار تهران250000005 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين250000005 %
شرکت بورس کالاي ايران250000005 %
بانک ملي ايران 5000000010 %
ساير18714766637.43 %
جمع43207266686.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي اثباتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرش بابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا محسني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
اطلاع رساني و خدمات بورس228918اصلیمحمد رضا محسني0933908156عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
بانک ملي ايران60اصلیمحمد حسن ابراهيمي سرو عليا4449873882عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
سازمان بورس واوراق بهادار1اصلیحسين فهيمي6049788413رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
مديريت فناوري بورس تهران105299اصلیسعيد رضواني فرد0062587943عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بورس کالاي ايران10103387520اصلیوحيد باقري خير آبادي1465315497نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اطلاع رساني و خدمات بورسحقوقیسهامی خاص228918اصلی
بانک ملي ايرانحقوقیسهامی عام60اصلی
سازمان بورس واوراق بهادارحقوقیموسسه غیر تجاری1اصلی
مديريت فناوري بورس تهرانحقوقیسهامی خاص105299اصلی
شرکت بورس اوراق بهادار تهرانحقوقیسهامی عام286502علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقیسهامی عام147960اصلی
کارگزاري سپهر باستانحقوقیسهامی خاص10103768829علی‌البدل