icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
نفت ستاره خليج فارس
سرمایه ثبت شده:
25,500,000
نماد:
تاپيکو14
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام نفت ستاره خليج فارس

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت نفت ستاره خليج فارس (سهامي خاص)- قبل از بهره‏برداري شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. 4-مطالبات سنواتي غيرتجاري به مبلغ 018ر1ميليارد ريال عمدتا شامل 313 ميليارد ريال مطالبات از شرکت پالايش نفت هرمز (بابت سهم شرکت مزبور از هزينه هاي احداث پروژه آبگير – يادداشت توضيحي 3-1-2-5)، 358 ميليارد ريال مطالبات از پيمانکاران و فروشندگان سازه هاي فلزي و تجهيزات فني (به شرح يادداشت توضيحي 8-1-2-5)، 196 ميليارد ريال مطالبات از شرکت کنداويل (بابت خريد لوله – يادداشت توضيحي 7-1-2-5) و مبلغ 7/97 ميليارد ريال پرداختي به کارگزاري ملک (کارگزار انتقال وجوه ارزي)، مي باشد که اقدامات موثري درخصوص وصول آنها صورت نگرفته است. با توجه به بررسيهاي صورت گرفته و عدم وصول بخشي از مطالبات فوق ، انجام تعديلات و احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت ضروري بوده که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نمي باشد.
5. 5-مانده علي الحسابها و پيش پرداختهاي سرمايه اي به مبلغ 226ر2ميليارد ريال عمدتا مربوط به شرکتهاي صدرا به مبلغ 702 ميليارد ريال، شرکت هيلي آلايد اورسيز به مبلغ 214ر1 ميليارد ريال و شرکت T.S.U.GAWA به مبلغ 228 ميليارد ريال (بشرح يادداشتهاي توضيحي 4-10 و 5-10) مربوط به سنوات قبل بوده و اقدامات شرکت جهت تعيين تکليف و تسويه آنها به نتيجه نرسيده است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي، آثار احتمالي ناشي از تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.
6. 6-با توجه به يادداشت توضيحي 22، شرکت بابت عملکرد سال 1393 مبلغ 7/33 ميليارد ريال سود مشمول ماليات ابراز نموده است در حاليکه طبق برگ تشخيص صادره به تاريخ 27/4/1395، ماليات عملکرد سال مالي مزبور، مبلغ 135ر3 ميليارد ريال تعيين شده است (عمدتا بابت برگشت مبلغ836ر11 ميليارد ريال سود حاصل از تسعير ارز که توسط شرکت از پروژه هاي در جريان کسر گرديده است) که شرکت نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده و ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است.
7. 7-مخارج احداث پالايشگاه در بخش هاي E، Pو C با توجه به بررسي آخرين صورت وضعيتهاي دريافتي از مشارکت فرادست انرژي فلات در سال 1395 که در دفاتر شرکت ثبت و پرداخت شده است بالغ بر 581ر2 ميليون يورو گرديده است در حاليکه مبلغ قرارداد با مشارکت مزبور بالغ بر 088ر2 ميليون يورو مي‌باشد . با توجه به مذاکرات و مدارک ارائه شده، تا پايان سال موردگزارش، انحرافات با اهميتي در بخش اجرا بابت تغيير احجام ( خصوصا لوله گذاري و اجراي سيويل به ترتيب بالغ بر 152 و 48 درصد ) و در بخش خريد بالغ بر 41 درصد انحراف (شامل خريدهاي مضاعف و افزايش نرخ) نسبت به قرارداد و برآورد قبلي داشته است. با توجه به مراتب فوق ضمن بررسي کارشناسانه موضوع و تأخير طولاني در اجراي پروژه و تخصيص تمامي هزينه هاي بهره و تسعير ارز و مخارج اضافي در حساب پروژه ها، انجام تعديلات از اين بابت و همچنين بابت خريدهاي مضاعف ضروري است.
8. 8- صورت تطبيق حسابهاي في مابين با مشارکت " فرادست انرژي فلات، تهران جنوب و بينا" (بشرح مانده حسابهاي فيمابين طبق يادداشتهاي توضيحي 5-10، 2-2-1-12 و 3-2-1-12)، تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. مضافا شرکت مبلغ 2/693 ميليارد ريال پرداختي در سنوات قبل بابت حقوق و عوارض گمرکي واردات کالا را مشمول معافيت بند غ ماده 119 قانون گمرکات دانسته و به بدهکار حساب گمرک منظور نموده است. طبق تبصره 3 ماده 135 قانون امور گمرکي مبلغ مذکور مشمول مرور زمان شده و غيرقابل برگشت مي باشد. با توجه به عدم اقدام به موقع جهت مطالبه مبلغ مزبور از سوي مشارکت فرادست انرژي فلات، مبلغ 2/693ميليارد ريال به بدهکار آن مشارکت منظور شده که پذيرش آن از سوي مشارکت نامشخص مي‌باشد با توجه به مراتب فوق از جمله عدم صورت تطبيق ساليانه با شرکت فرادست انرژي فلات، آثار احتمالي ناشي از تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان امکانپذير نمي‌باشد.
9. 9-نتايج حاصل از تائيديه هاي دريافتي حاکي از مغايراتي به شرح زير ميباشد: مانده طبق دفاتر مانده طبق تائيديه مغايرت مساعد(نامساعد) ميليارد ريالميليارد ريالميليارد ريال شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران188ر99742ر101( 554ر2 ) شرکت بازرگاني گاز161ر1265ر1( 104 ) شرکت پالايش نفت هرمز31396( 217 ) ضمن آنکه براساس اعلاميه بدهکار شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ميعانات گازي به مبلغ 455ر3 ميليارد ريال ( بالغ به 3/3 ميليون بشکه ) در سال 1394 به شرکت تحويل گرديده که شرکت به عنوان خريد سال 1395 در حسابها اعمال نموده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات لازم، آثار احتمالي ناشي از تعديلات مورد نياز و رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان امکانپذير نمي باشد.

10. 10 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 6 و 7 همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5، 8 و 9 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نفت ستاره خليج فارس (سهامي خاص)- قبل از بهره‌برداري در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. 1-11-با عنايت به يادداشت توضيحي 1-1-2-5 ، ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1391 توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته که به موجب برگهاي تشخيص صادره مبلغ 592 ميليارد ريال از مبالغ منظور شده به حساب سازمان امور مالياتي تا پايان سال مالي مزبور، مورد پذيرش قرار نگرفته که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در هيأت حل اختلاف مالياتي بررسي و مقرر شد کارشناسان امور مالياتي نسبت به بررسي ميزان اعتبار شرکت اقدام نمايند . عليرغم مراجعه کارشناسان مزبور به شرکت و ارائه مدارک و مستندات درخواستي، تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نگرديده است. مضافا ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1392 الي 1395 مورد رسيدگي قرار نگرفته است. تعيين ميزان قابل وصول ماليات بر ارزش افزوده دريافتني به مبلغ 243ر6 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه منوط به رسيدگي و اظهار نظر اداره امور مالياتي مربوطه است.
11. 2-11-با عنايت به يادداشت توضيحي 2-24، سازمان تأمين اجتماعي طبق راي هيأت تجديد نظر در تاريخ 4/8/1395 بابت حق بيمه صورت وضعيتهاي کارکرد پيمانکاران مبلغ 055ر4 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نموده که شرکت نسبت به پيگيري موضوع از طريق طرح شکايت نزد ديوان عدالت اداري اقدام نموده که منجر به رأي ديوان مبني بر توقف اجراي رأي صادره و رسيدگي مجدد گرديده است.

12. 12-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 تيرماه 1395 صاحبان سهام در خصوص پيگيريهاي لازم جهت تحقق مالکيت شرکت بطور کامل بر کليه اراضي که پالايشگاه بر روي آن در حال ساخت مي باشد (بشرح يادداشت توضيحي 3-9) و همچنين بسترسازي هاي لازم جهت ايجاد و استقرار کميته حسابرسي و ارائه نتايج حاصل از اقدامات انجام شده، صورت نگرفته است.
13. 13-مبلغ 7/1 ميليارد ريال حقوق و مزاياي مديران مازاد بر مصوبه مورخ 23/4/1395 شوراي حقوق و دستمزد و بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به شماره 122949/62 مورخ 13/7/1395 درخصوص ساماندهي حقوق و مزايا و سقف خالص پرداختي به مديران و کارکنان بوده که هزينه شده و در حساب مطالبات مديران تحت سرفصل حسابهاي پرداختني منعکس گرديده است.
14. 14-عليرغم انعقاد تفاهم نامه درخصوص رفع مغايرت حسابهاي فيمابين و تسويه حساب با مشارکت تهران جنوب و بينا طي سال مالي جاري، نسبت به رفع توقيف اموال شرکت شامل ساختمان رودسر و 10 واحد از ساختمان دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان ميرداماد، اقدامات لازم صورت نگرفته است (يادداشت توضيحي 1-9).
15. 15-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. 16-گزارش هيأت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص قوانين و مقررات مزبور از جمله تعيين و معرفي شخص يا واحد مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، ثبت کامل اطلاعات برخي اشخاص و مشتريان در قراردادها، اتخاذ ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي، تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي به اطلاعات مورد نياز، بازرسي و نظارت به منظور اطمينان از اجراي کامل قوانين و مقررات ، تهيه پيش نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون، رعايت نگرديده است.

31تیر1396
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Saeed Ghadakpour [Sign] 1396/07/04 10:26:37
مدير ارشد سازمان حسابرسي Ali Reza Asaadi [Sign] 1396/07/04 12:45:06
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Ahmad Fazeli [Sign] 1396/07/04 16:55:01