icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
ملي صنايع مس ايران
سرمایه ثبت شده:
50,000,000
نماد:
فملي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272011
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ملي صنايع مس ايران

1. 1-ترازنامه¬هاي تلفيقي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 38 پيوست مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 6 و 1-8 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين¬رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-سرفصل¬هاي "دريافتني¬هاي تجاري و غيرتجاري" و "پيش¬پرداختها" به شرح يادداشتهاي توضيحي 7 و 9 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 950ر1 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي (عمدتا مطالبات از شرکتهاي Ozmet Metal، EP و Morgan General) مي¬باشد که پيگيري شرکت درخصوص وصول طلب منجر به نتيجه نشده است. اگرچه ايجاد ذخيره بابت بخشي از مبالغ مذکور مازاد بر مبلغ 424 ميليارد ريال ذخيره موجود در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت کامل مطالبات مزبور، امکان تعيين ميزان ذخيره مازاد مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، شرکت اصلي طي دوره مورد گزارش مبلغ 454 ميليارد ريال بابت هزينه اکچوئري صندوق بازنشستگي در حسابها منظور نموده است. مغاير با مفاد استانداردهاي حسابداري آثار مالي ناشي از تعهدات تحقق يافته شرکت درخصوص مزاياي بازنشستگي کارکنان شناسايي نگرديده و اطلاعات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي منعکس نشده است. به نظر اين موسسه اعمال تعديلاتي از بابت مراتب فوق ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم از جمله محاسبات کارشناسان درخصوص برآورد مبلغ کسري تعهدات اکچوئري، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. 5-پروژه¬هاي در دست تکميل شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 7-13 صورتهاي مالي شامل تعدادي پروژه راکد و سنواتي مي¬باشد که زمينه مقتضي جهت تکميل و بهره¬برداري بخشي از پروژه¬هاي مزبور در حال حاضر فراهم نبوده و برخي ديگر از پروژه¬هاي در جريان ساخت مورد تعليق قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه احتساب ذخيره کاهش ارزش مازاد بر 846 ميليارد ريال ذخيره موجود ضرورت دارد، ليکن در غياب سوابق و اطلاعات مورد نياز درخصوص وضعيت قطعي و نهايي تکميل و راه-اندازي آتي اين پروژه¬ها و نيز چگونگي بازيافت کامل مخارج انجام شده جهت پروژه هاي مذکور، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. 6-صورت تطبيق حسابهاي في مابين جهت مقطع مورد گزارش با موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران به شرح يادداشت توضيحي 5-1-7 صورتهاي مالي به اين موسسه ارائه نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي¬يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
7. 7-براساس برگهاي مطالبه و قطعي صادره جهت سالهاي 1388 الي 1393 (به استثناي سال 1391) خالص بدهي شرکت اصلي بابت "ماليات و عوارض ارزش افزوده" و "عوارض آلايندگي" به ترتيب 571ر1 ميليارد ريال و 411 ميليارد ريال مي باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. از طرفي همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-1-7 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، شرکت جمعا مبلغ 584 ميليارد ريال اعتبار بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده شناسايي نموده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي ماليات عملکرد سال 1394 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيتهاي قانوني جمعا معادل 421 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها ذخيره شده است. به نظر اين موسسه، با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت و نيز ساير شرايط و مقررات مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش وجود دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي درخصوص سالهاي فوق¬الذکر امکان¬پذير مي¬باشد.
8. 8-اهم نکات قابل ذکر درخصوص سرمايه¬گذاريهاي شرکت در شرکتهاي فرعي و وابسته (به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) به شرح زير مي باشد: 1-8- صورتهاي مالي شرکت فرعي نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان که در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه به کار رفته مورد بررسي اجمالي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
8. 2-8- مغاير با استانداردهاي حسابداري، در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه، سرمايه¬گذاري در شرکتهاي وابسته (به شرح يادداشت توضيحي 3-10 صورتهاي مالي) به روش ارزش ويژه شناسايي نشده است.

9. 9-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، 7 و 2-8 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 6 و 1-8 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. 10-نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 و 2-10 مشروط نشده است: 1-10- به شرح يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي، با توجه به تحريم هاي بين¬المللي و اثرات آن بر فعاليت¬هاي شرکت، شرايط و نرخ¬هاي فروش محصولات و تبديل وجوه ارزي حاصل از فروش هاي صادراتي از طريق کارگزاران وابسته مستقر در خارج از کشور و صرافي¬ها، مبتني بر مصوبات و تائيد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است. 2-10- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 4-13 و 5-8 صورتهاي مالي، دارائيهاي ثابت (به استثناي زمين و وسائط نقليه) و موجودي مواد و کالاي گروه جمعا به بهاي تمام شده 606ر95 ميليارد ريال تا سقف 986ر34 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد.

11. 11-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تيرماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

12. 12-در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل¬هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به اداره ثبت شرکتها در موعد مقرر و افشاي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي براي دوره مالي مورد گزارش (به طور کامل)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

11آذر1395
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981395/09/15 19:41:35
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581395/09/15 19:46:15