مشخصات
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/04/20 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 43,400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 50,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 6,560,977,169 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 39,022,831 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/08/18 لغایت تاریخ 1395/09/17  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
43434343/39ملتوليعصر نبش دکتر بهشتي
 
امضا کنندگان: [ Ahmad Morad Alizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد