icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ساختمان ايران
سرمایه ثبت شده:
1,090,296
نماد:
وساخت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701003
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري ساختمان ايران

1. 1-صورت‎هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‎گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‎ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‎هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‎هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‎هاي مالي است. به گونه‎اي که اين صورت‎ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‎هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‎کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‎اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‎اي برنامه‎ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورت‎هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‎هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‎هاي مالي است. انتخاب روش‎هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‎هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‎هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‎هاي مالي به منظور طراحي روش‎هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‎هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‎شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‎هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‎هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‎هاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. اهم موارد قابل ذکر در خصوص صورت هاي مالي تلفيقي گروه به شرح ذيل ميباشد: 1-4- اطلاعات مالي بانک اقتصاد نوين جهت اعمال ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي به صورت حسابرسي نشده مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر اين صورتهاي مالي شرکت آرين ماهتاب گستر که در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه مورد استفاده قرار گرفته داراي فاصله زماني بيش از 3 ماه با سال مالي شرکت اصلي و ساير شرکتهاي گروه مي‎باشد. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده بانک و شرکت مزبور، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق‎الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه، امکان‎پذير نمي‎باشد.
4. در سال مالي مورد گزارش مبلغ 131 ميليارد ريال درآمد از بابت سود سهام سال 1394 شرکت هاي فرعي آرين ماهتاب گستر(وابسته شرکت فرعي سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان) در صورتهاي مالي گروه، ناشي از اعمال ارزش ويژه شناسايي شده است. همچنين بدليل اختصاص هزينه سود تسهيلات دريافتي ارزي و زيان تسعير ارز شرکت ماهتاب کهنوج (شرکت فرعي آرين ماهتاب گستر) مربوط به پروژه نيروگاه شوباد بعداز تاريخ بهره برداري، سهم سود گروه ناشي از اعمال ارزش ويژه به ميزان 25 ميليارد ريال بيشتر شناسايي گرديده است. در صورت اعمال تعديلات لازم سود خالص و سرمايه‎گذاري‎هاي بلندمدت صورت هاي مالي تلفيقي به ترتيب به مبالغ 156 ميليارد ريال و 25 ميليارد ريال کاهش و زيان قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلي و سود انباشته ابتداي سال هر کدام به ترتيب به مبالغ 28 ميليارد ريال و 131 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
5. 5-اهم موارد قابل ذکر درخصوص پروژه‎هاي در جريان ساخت و ساير داراييهاي گروه (موضوع يادداشتهاي توضيحي6 و12 صورتهاي مالي) به شرح ذيل است : 1-5- همانگونه که مشروحا در يادداشت توضيحي 5-1-6 منعکس گرديده، شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران ـ "نوسا"، واحدهاي سهم سازمان ملي زمين و مسکن از پروژه نگين پرديس را در موعد مقرر تحويل ننموده و براساس گزارش هيات کارشناسي ارزش روز سهم 22 درصدي سازمان و تتمه مطالبات آن (با توجه به تحويل 14 واحد مسکوني) به مبلغ 173 ميليارد ريال تعيين گرديده که در صورتهاي مالي گروه اعمال نشده است. همچنين مبلغ 15ميليارد ريال هزينههاي عوارض شهرداري و حقوقي عليرغم اينکه پروژه مذکور فاقد پيشرفت فيزيکي ميباشد به بهاي تمام شده پروژه مزبوراختصاص يافته است. با توجه به مراتب مذکور، به نظر اين موسسه هر چند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن با توجه به عدم تاييد گزارش کارشناسي توسط سازمان ملي زمين و مسکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش، تعيين ميزان قطعي تعديلات مورد لزوم، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‎باشد. 2-5- به شرح يادداشت توضيحي 1-12صورتهاي مالي، تسويه حساب مخارج آماده سازي زمينهاي پروژه فاز 2 پرديس به موجب صورتجلسه تعيين تکليف پروژه في‎مابين شرکت عمران شهر جديد پرديس و شرکت فرعي نوسا و براساس گزارش کارشناسان رسمي، منوط به نهايي شدن انتقال 14 هکتار عرصه به نام شرکت فرعي نوسا و استرداد زمينهاي آماده سازي شده خارج از محدوده 14 هکتاري به شرکت عمران شهر جديد پرديس و همچنين مشخص شدن وضعيت نخالههاي ساختماني در غرب سايت ميباشد . با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن تا مشخص شدن وضعيت زمينهاي مذکور و وضعيت نخاله برداري براي اين موسسه امکان‎پذير نمي‎باشد. 3-5- همانطور که در يادداشت توضيحي 6-1-6 صورتهاي مالي منعکس ميباشد، دادگاه بدوي در خصوص دعوي مطروحه سازمان منطقه آزاد کيش بر عليه شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) مربوط به پروژه "نوسا کيش" و به خواسته فسخ قرارداد فيمابين، رأي به نفع سازمان مذکور درخصوص خلعيد از 46 هکتار زمين مورد قرارداد صادر نمود. به دنبال تجديد نظرخواهي شرکت فرعي، دادگاه تجديد نظر تشکيل ليکن، نتيجه آن تاکنون اعلام نشده است. مضافا مبلغ 21 ميليارد ريال چکهاي تحويلي بابت بهاي زمين به سازمان مذکور در سررسيد پرداخت نشده و در سال جاري عليرغم اينکه پروژه فاقد فعاليت بوده، مبلغ 6 ميليارد ريال هزينه حقوقي به مخارج پروژه منظور شده است. به نظر اين موسسه، اگرچه اعمال تعديلاتي از بابت مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان آن درشرايط حاضر امکانپذير نميباشد. 4-5- به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-1-6 و 4-1-6 صورتهاي مالي، پروژههاي لواسان و آفتاب تبريز به دليل ماهيت قراردادهاي فيمابين شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) با سازمان ملي زمين و مسکن و رفع اختلاف فيمابين به هيأت کارشناسي سازمان ملي زمين و مسکن واگذار گرديده است. مضافا در موضوع پروژه الهيه به شرح يادداشت 2-1-6 صورتهاي مالي، طبق اظهار کارشناسان منتخب طرفين، مبالغي به عهده شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) و طرفهاي قرارداد تعيين گرديده که قطعيت آنها پس از تأييد نهايي سازمان ملي زمين و مسکن و بعضا رأي داوري مشخص ميگردد. به نظر اين موسسه، اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين ميزان آن درشرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نميباشد. 5-5- تخصيص بخشي از هزينه‎هاي مالي، اداري و عمومي به برخي از پروژه‎هاي شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران به نحو مناسب صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه، اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‎پذير نمي‎باشد.
6. 6-بابت ماليات عملکرد تعدادي از شرکتهاي فرعي (عمدتأ تامين مسکن نوين، نوسازي و ساختمان تهران) تا پايان شهريورماه 1394 جمعا مبلغ 66 ميليارد ريال ماليات مورد مطالبه قرار گرفته که به دليل اعتراض به برگهاي تشخيص صادره صرفا مبلغ 13 ميليارد ريال از اين بابت پرداخت و يا در حسابها ذخيره شده است. همچنين ماليات عملکرد سال هاي 1395,1394 و سال مالي مورد گزارش تعدادي از شرکت¬هاي گروه براساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيتهاي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده و براي ساير شرکتها به دليل زيان ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده است. ضمن آنکه بابت مالياتهاي تکليفي و حقوق سنوات گذشته (تا 31 شهريور ماه 1394) گروه مبلغ 9 /17ميليارد ريال برگ تشخيص دريافت گرديده که بابت آن ذخيره¬اي در حساب¬ها منظور نشده است. علاوه بر اين وضعيت مبلغ 27 ميليارد ريال مانده بدهکاري ماليات ارزش افزوده گروه به شرح يادداشت توضيحي 6-5 صورتهاي مالي تعيين تکليف نشده است. مضافا ، مقررات سازمان تأمين اجتماعي در پارهاي از موارد توسط شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران بطور کامل رعايت نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين ميزان قطعي بدهي مالياتي و بيمه گروه از بابت سنوات مزبور و تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض‎هاي فوق‎الذکر و رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط درخصوص سالهاي قطعي نشده، امکان‎پذير مي‎باشد.
7. 7-طبق يادداشت توضيحي 1-3-1-11 صورتهاي مالي، بهاي تمام شده "پروژه در جريان تکميل کشت و صنعت شمال خرمشهر"، منتقل شده از شرکت فرعي سرمايهگذاري و توسعه خوزستان به شرکت "علوفه و نخل خوزستان" در سالهاي گذشته، شامل 129ميليارد ريال هزينه‎هاي سود تضمين شده تسهيلات مالي دريافتي از بانکها (هزينه‎هاي منظور شده در دوره مالي مورد گزارش 26 ميليارد ريال است) ميباشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري به بهاي تمام شده آن منظور شده است. از طرفي انتقال قطعي مالکيت زمين محل اجراي پروژه و بخشودگي تسهيلات دريافتي پس از اجراي کامل طرح، بهره برداري و تقويم ارزش آن امکانپذير است که با توجه به تطويل اجراي پروژه نسبت به زمان‎بندي اوليه، چگونگي تحقق موارد فوق و نيز نحوه بازيافت سرمايه‎گذاري انجام شده به نحو مناسب در صورتهاي مالي افشا نشده است.
8. 8-داراييهاي جاري گروه (يادداشتهاي توضيحي 5 الي 7 صورتهاي مالي) شامل جمعا مبلغ 159 ميليارد ريال اقلام راکد، کم گردش و حقوقي شده در مراجع قضايي مي باشد که از بابت اقلام فوقالذکر مبلغ 30 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين مانده بستانکاري مورد ادعاي شرکت آترو پاتن نسبت به دفاتر شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران (موضوع يادداشت توضيحي 3-2-14) به ميزان 206/4ميليارد ريال بيشتر ميباشد که طبق راي دادگاه تجديد نظر مورخ 1396/07/17 راي به نفع شرکت آتروپاتن صادر که مورد اعتراض قرار گرفته و مراتب در دست رسيدگي است. با توجه به مراتب فوق، اگرچه ايجاد ذخيره بابت بخشي از مبالغ مذکور در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت کامل مطالبات مزبور و نيز نتايج آراي دادگاه درخصوص موارد حقوقي شده، امکان تعيين ميزان ذخيره مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نميباشد.
9. 9-همانطور که در يادداشتهاي توضيحي 1-6-14 صورتهاي مالي منعکس است، به دليل عدم تطبيق نحوه محاسبه سود و جرائم تسهيلات دريافتي از بانکهاي کارآفرين، پاسارگاد و سينا گروه و شرکت اصلي با بخشنامههاي بانک مرکزي و ساير قوانين موجود، دادخواست به دادگاه ارائه گرديده و طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري اصل و فرع متعلق به تسهيلات مذکور (با احتساب مبلغ 80 ميليارد ريال مازاد پرداختي) از سنوات قبل، مبلغ 640ر1 ميليارد ريال (شرکت اصلي 667 ميليارد ريال) به صورت مرکب تلقي و در سرفصل حسابهاي پرداختني غيرتجاري شناسايي شده است. همچنين هزينه مالي تسهيلات مذکور از تاريخ اقامه دعوي مطابق نظر کارشناس رسمي دادگستري محاسبه گرديده است. مضافا پاسخ تاييديه‎هاي درخواستي از بانک کارآفرين نيز تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نشده و پاسخ تاييديه‎هاي دريافتي از بانکهاي پاسارگاد و سينا به طور خالص به ميزان 61 ميليارد ريال بيشتر از مانده دفاتر گروه است. مضافا هزينه‎‎هاي مالي محاسبه شده مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي، شامل هزينههاي مرتبط با حل و فصل ادعاهاي شرکت با بانکهاي مذکور ميباشد. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار مالي مترتب ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش پس از مشخص شدن رأي قطعي مقامات قضايي، امکانپذير ميباشد.
10. 10-پاسخ تاييديه‎هاي درخواستي از تعدادي از بدهکاران گروه به مبلغ 92ميليارد ريال و بستانکاران گروه به مبلغ 37 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به سازمان منطقه آزاد کيش به مبلغ 21/5 ميليارد ريال ) تا کنون واصل نشده است. مضافا پاسخ تاييديههاي مستقيم درخواستي در خصوص شرکت آرين ماهتاب گستر (وابسته شرکت فرعي سرمايهگذاري توسعه و عمران کرمان با مالکيت 22/2 درصد)، از بابت تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي به ترتيب نسبت به دفاتر شرکت مذکور به ميزان 2،501،394 يورو و 10 ميليارد ريال بيشتر مي‎باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دستيابي به پاسخ تاييديه¬هاي مزبور و رفع مغايرت في‎مابين بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‎‎يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي‎باشد.

11. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2-4، 5 الي 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 1-4 و 10 ، صورت‎هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‎گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

12. 12-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي زير مشروط نشده است: 1-12-همانگونه که در يادداشت توضيحي3-1-2-9 صورتهاي مالي منعکس گرديده، سرفصل سرمايهگذاريهايبلند مدت شرکت اصلي شامل سرمايهگذاري در برخي از شرکتهاي فرعي (از جمله شرکت نوسازي و ساختمان تهران) ميباشد که اگرچه نتيجه عمليات شرکتهاي مزبور درسنوات اخير منجر به زيان انباشته شده ليکن به اعتقاد مديريت شرکت با توجه به ارزش ذاتي اين سرمايهگذاريها، ارزش بازيافتني بيش از بهاي تمام شده بوده و نياز به ذخيره کاهش ارزش ندارد. 2-12- به شرح يادداشتهاي توضيحي 6 و 10-2-35 صورتهاي مالي، اقدامات لازم در ارتباط با اخذ مجوز پايان کار پروژه‎هاي آسمان ونک، الهيه، نگين پرديس و مهر پرديس شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران در جريان بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است. مضافا ، وصول باقيمانده مطالبات ناشي از فروش بخشي از پروژه‎هاي شرکت فرعي مزبور منوط به انتقال اسناد رسمي مالکيت بوده و احتمال افزايش تعهدات گروه ناشي از تأخير در اجراي مفاد مبايعه نامه‎هاي منعقده فروش نيز وجود دارد. 3-12- همانطور که در يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي منعکس است، سرمايه¬گذاري گروه در بانک اقتصاد نوين به ميزان 26/82 درصد معادل مبلغ 616ر3 ميليارد ريال ميباشد. براساس ماده 5 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن ماه 1386، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقيم و يا غير مستقيم براي هر شرکت سهامي عام 10 درصد تعيين و مقرر گرديده ظرف مهلت يکسال تطبيق با قانون مزبور صورت پذيرد. 4-12- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 9-2-6 و 1-8 صورتهاي مالي منعکس است، بخشي از موجودي ساختمان و پروژهها و دارائيهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش (به استثناي زمين) گروه جمعا به بهاي تمام شده 363 ميليارد ريال تا سقف 3 ميليارد ريال از پوشش بيمهاي برخوردار ميباشد.

13. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر 8 ماه پس از تاريخ تصويب مجمع عمومي به طور کامل رعايت نشده است.
14. تحصيل بخشي از زمين و ساختمانهاي مندرج در سرفصل "موجودي ساختمانها، پروژه ها و موجودي مواد و کالا" و همچنين فروش بخشي از داراييهاي مزبور بر اساس مبايعه نامه، قرارداد واگذاري و صلح حقوق انجام شده و اسناد مالکيت رسمي آن اخذ و انتقال نيافته است.
15. نتايج اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1395/10/28 صاحبان سهام، در رابطه با بندهاي 1-4، 5 الي 8، 10، 2-12، 3-12، 13، 14 و 18 اين گزارش و همچنين بررسي افزايش سرمايه از محل سود انباشته، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات انجام شده در چارچوب روابط بين شرکتهاي همگروه انجام شده است.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج درساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
18. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين رابطه به استثناي پرداخت کامل سود سهام مصوب ظرف مدت قانوني و نيز افشاي دعاوي مطروحه له يا عليه ناشر، به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت مقررات مزبور برخورد نشده است.
19. 19-کنترل‎هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت‎هاي ذاتي کنترلهاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‎هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‎هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
20. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‎هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.

10دی1396
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981396/10/13 19:49:52
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581396/10/13 19:57:02