مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/03 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 50,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 60,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 10,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/08/13 لغایت تاریخ 1396/10/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
43434343/39ملتوليعصر نبش دکتر بهشتي
 
امضا کنندگان: [ Ahmad Moradalizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد