مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/20  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 43,400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 50,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 6600000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/10/19 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Ahmad Moradalizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد