لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: شيمي دارويي داروپخش  نماد: دشيمي  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 85,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 170,000 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره شيمي دارويي داروپخش
شماره بند متن کامل بند
1پيرو گزارش مورخ 11 اسفند ماه 1395 موسسه حسابرسي آزموده کاران در خصوص اطلاعات مالي پيش بيني شده سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 و با توجه به تغييرات موضوع بند 4 زيرو بر اساس درخواست مجدد مديريت شرکت ، گزارش تعديل شده اطلاعات مالي پيش بيني شده سال مذکور مجدداً تهيه و ارائه مي گردد. 1- صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت شيمي دارويي داروپخش ( سهامي عام ) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1396 ، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد ، طبق استاندارد حسابرسي " رسيدگي به اطلاعات مالي آتي " مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيات مديره شرکت است .
2بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور ، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند . به علاوه به نظر اين موسسه صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است .
3اقلام صورت سود و زيان دوره مالي منتهي به 31 شهريور 96( که مبناي تعديل بودجه سال 96 مي باشد) حسابرسي نشده است .
4عمده دلايل تغييرات صورت سود و زيان تعديل شده نسبت به گزارش مورخ 11اسفند ماه 95 آن به شرح بندهاي 1-4 الي 6-4 اين گزارش مي باشد. لازم به ذکر است تا تاريخ 31 شهريور ماه 1396 معادل54 درصد از سود و زيان برآوردي تحقق يافته است .( ارقام به ميليون ريال مي باشد) شرح پيش بيني اوليه تعديل شده ما به التفاوت بهاي تمام شده (935.244) (864.211) 71.033 ساير درآمدهاو هزينه هاي عملياتي 0 (4.792) (4.792) درآمد سرمايه گذاري 1.020 12 (1.008) درآمد غيرعملياتي 772 289 (483) ماليات بر درآمد (23.285) (40.045) (16.760) 1-4-با توجه به تغيير در ترکيب فروش ، افزايش راندمان و بهينه نمودن فرايندهاي توليدي و حذف توليد و فروش محصولات دامي با توجه به عملکرد واقعي شش ماهه، نسبت بهاي تمام شده به فروش در دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1396 از 78 درصد در سال 95 به 72 درصد کاهش يافته است به همين دليل در بودجه تعديلي نيز اين نسبت به 72 درصد تقليل و متعاقبا بهاي تمام شده در بودجه تعديلي کاهش يافته است. 2-4- سايردرآمدها و هزينه هاي عملياتي، با توجه به عملکرد واقعي شش ماهه عيناً معادل اين عملکرد ( شامل سود فروش ضايعات ، زيان تسعير ارز و ساير درآمدها و هزينه ها) در نظر گرفته شده است. 3-4- درامد هاي سرمايه گذاري با توجه به برگزاري مجامع شرکتهاي سرمايه پذير در شش ماه اول سال 96 واقعي شده است. 4-4- سايردرآمدهاي غير عملياتي، با توجه به عملکرد واقعي شش ماهه معادل اين عملکرد ( شامل سود سپرده بانکي)در نظر گرفته شده است. 5-4- ماليات بر درآمد با توجه به افزايش سود خالص تعديلي متعاقبا افزايش يافته است( 22.5 درصد سود خالص با حذف درآمدهاي معاف) 6-4- لازم به ذکر است برآورد ترکيب فروش محصولات با توجه به عملکرد واقعي شش ماه توشط واحد فروش برآورد و تغيير کرده است . از آنجا که شرکت در نظر دارد فروش شرکت حداقل به ميزان 1.188.577 ميليون ريال محقق شود لذا با توجه به حذف فروش محصولات دامي مقرر شد فروش ساير محصولات به ميزاني افزايش يابد که حداقل مذکور تامين گردد لذا عليرغم تغيير ترکيب مقداري فروش ، مبلغ ريالي فروش تغييري نکرده است .
5بودجه اوليه براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و آن موسسه در گزارش خود نظريه مقبول ارائه نموده است.
6نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود ، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد .
تاریخ گزارش : 16آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير Hassan Saleh Abadi [Sign]8004701396/08/20 09:06:01
مدير موسسه اصول پايه فراگير Ebrahim Mousavi [Sign]8007771396/08/20 09:14:25