مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 درمحل  دفتر اصلي شرکت واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا - بالاتر از خيابان ظفر - کوچه نور - پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه بازرگاني دليران پارس69888211.75 %
شرکت کارگزاري دليران پارس 71455021.79 %
شرکت بازسازي کوثرنبوت82604142.07 %
شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت87263482.18 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان مازندران89093292.23 %
PRXسبد-کار06449--شرک10811-شرکت بانک انصار111480012.79 %
شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه و عمران استان مرکزي112993062.82 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گيلان (سهامي خاص)132133843.3 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه شهري استان خراسان رضوي165759934.14 %
گروه اقتصادي دليران پارس (سهامي خاص)219473505.49 %
ساير سهامداران کمتر از يک درصد300171037.5 %
شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان321401238.04 %
شرکت بيمه آرمان 358316068.96 %
جمع21220328053.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن رضا دليري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن فدائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدعلي طباطبائي اميري متولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي معروفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت415898سهامی خاصاصلیحامد نوراني0071518789عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان مرکزي10784سهامی خاصاصلیحسن فدائي1261607971عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه استان هرمزگان434141سهامی خاصاصلیعباسعلي اشرف4568811988عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام)239540سهامی عاماصلیمجتبي اسلامي زاده0532143231رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري زعيم (سهامي خاص)236390سهامی خاصاصلیمحمدجواد جوادي ندا4051905268عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۰,۴۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۶,۲۵۸
تعدیلات سنواتی
۹,۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۵,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۳,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۳,۸۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۵۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۴,۳۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۲,۳۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۳۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه ساختمان هزاره سومحقوقیبا مسئولیت محدود323137اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفتحقوقیسهامی خاص415898اصلی
شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه استان هرمزگانحقوقیسهامی خاص434141اصلی
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام)حقوقیسهامی عام239540اصلی
شرکت توسعه گردشگري دليران پارسحقوقیبا مسئولیت محدود404156اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 960 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-