مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کمباين سازي ايران - نماد: تکمبا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/07/04  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/09/20 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
موسسه سازمان اقتصادي رضوي موسسه سازمان اقتصادي رضوي 1316غلامرضا جمالي غلامرضا جمالي 0938514431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه 89علي اصغر حميدي فردعلي اصغر حميدي فرد1260450511عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت کارگزاري بورس اوراق بهادار رضويشرکت کارگزاري بورس اوراق بهادار رضوي23150رضا زنگنه نژادعليرضا محمودي 0530438674عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي 148سيدمحمد علي خطيبي طباطبائيسيدمحمد علي خطيبي طباطبائي0045379289عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
آستان قدس رضويآستان قدس رضوي000001سيد کاظم جعفرزادهسيد کاظم جعفرزاده0940160196نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي