لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين  نماد: تاپيکو  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 43,500,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/02/31 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/08/30   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/02/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
شماره بند متن کامل بند
1صورتهاي سود و زيان پيش‌بيني تعديل شده تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1396 (شامل عملکرد واقعي شش ماهه و پيش‌بيني شش ماهه)، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده که پيوست مي‌باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني تعديل شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت‌مديره شرکت است.
2در تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني تعديل شده تلفيقي از بودجه‌‌هاي حسابرسي نشده با مجموع سود 283ر1 ميليارد‌ ريال و همچنين بودجه‌هاي تعديل شده بر مبناي عملکرد 6 ماهه حسابرسي نشده با مجموع سود 820 ميليارد‌ ريال استفاده شده است. همچنين مبلغ 991ر3 ميليارد ريال سود پيش‌بيني تعديل شده سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت اصلي در شرکت‌هاي وابسته بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي نشده و روند تقسيم سود سالهاي گذشته در نظر گرفته شده که تحقق آن منوط به تصويب مجمع عمومي مربوط خواهد بود.
3با توجه به وضعيت مالياتي شرکتهاي گروه به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، شرکت پتروشيمي جم از بابت ماليات سال مالي 1395 با توجيه استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده‌ که در صورت عدم پذيرش موجب کاهش سود پيش‌بيني‌ تعديل شده گروه حدوداً به مبلغ 456 ميليارد ريال خواهد گرديد.
4شرکتهاي پتروشيمي خراسان و فن‎آوران در نبود بخشنامه تعيين نرخ خوراک براي سال 1395 مبناي برآورد نرخ خوراک گاز مصرفي را نرخ‎هاي سال 1394 قرارداده‌اند. مضافاً عليرغم اعمال نرخ 13 سنت به ازاي هر متر مکعب گاز ترش (خوراک) براي پتروشيمي خارک از سوي شرکت ملي نفت ايران، بهاي گاز ترش به صورت علي‌الحساب 5/8 سنت محاسبه گرديده است. در چنين شرايطي تصميم نهايي مسئولين ذيربط در تعيين نرخ گاز خوراک پتروشيمي سود پيش‌بيني تعديل شده سال مالي مورد گزارش را متاثر خواهد کرد.
5به شرح يادداشت توضيحي 3-3-5 صورت سود و زيان پيش‌بيني تعديل شده، مبلغ 643ر2 ميليارد ريال سود حاصل از فروش سهام شرکتهاي زير مجموعه گروه عمدتاً مربوط به شرکت پتروشيمي غدير (مشتمل بر مبلغ 270ر4 ميليون ريال بهاي فروش و مبلغ 627ر1 ميليون ريال بهاي تمام شده) پيش‌بيني گرديده است. عليرغم اينکه فروش سهام‌ مزبور از دو سال قبل در دستور کار و فهرست فروش قرار گرفته است، فروش آن تاکنون محقق نگرديده و با توجه به اينکه بخش عمده سهام مذکور را سهام شرکتهاي خارج از بورس تشکيل مي‌دهد، در نبود بازار فعال براي تعيين و کشف قيمت فروش آنها و همچنين فقدان اطلاعات مربوط به کارشناسي و ارزيابي قيمتهاي قابل واگذاري، دستيابي به بهاي فروش پيش‌بيني‌شده فوق براي اين سازمان احراز نگرديده است. شايان ذکر است طبق مفاد ماده 58 اساسنامه شرکت و در رعايت استانداردهاي حسابداري سود حاصل از فروش سرمايه‌گذاريها مي‏بايست به حساب اندوخته سرمايه‏اي منظور شده و قابل تقسيم نمي‏باشد.
6براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين سازمان به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين سازمان، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5، صورتهاي‌سود و زيان پيش‌بيني‌تعديل شده تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (سهامي عام) بر اساس مفروضات، به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است0
7به موجب قراردادهاي منعقده با شرکت بازرگاني گاز ايران، نرخ‌هاي منعکس در صورتحسابهاي فروش گاز جهت سالهاي 1391 و 1392 به صورت علي‌الحساب محاسبه و ارائه قيمت قطعي آن موکول به اعلام نظر مراجع ذيصلاح گرديده است. در اين خصوص عليرغم اعلام نرخ‌هاي قطعي توسط وزارت نفت در سال 1393 به دليل عدم پذيرش تسري نرخ مذکور به سالهاي فوق از سوي شرکت‏هاي پتروشيمي خراسان وجم (مابه‌التفاوت سهم شرکت مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 210 ميليارد ريال و 508 ميليارد ريال) ثبتي در حسابها به عمل نيامده است. آثار ناشي از رفع اين موضوع، مي‌تواند موجب کاهش سود قابل تقسيم گردد.
8يادداشت توضيحي 1-2-3-5 صورت سود و زيان پيش‌بيني تعديل شده شامل مبلغ 907ر46 ميليارد ريال بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس مي‌باشد. به دنبال کاهش جهاني بهاي نفت در سال 1393 و قيمت جهاني محصولات پتروشيمي، بهاي سهام شرکتهاي پتروشيمي نيز کاهش يافته است. مديريت شرکت معتقد است کاهش ارزش سهام مذکور موقتي بوده و ضرورتي به احتساب کاهش ارزش نسبت به سهام مزبور نمي‌باشد.
9طبق گزارش حسابرسي شرکت پتروشيمي جم مبلغ 327 ميليارد ريال (معادل سهم شرکت اصلي از شرکت وابسته) برگ تشخيص و قطعي مالياتي بابت عملکرد قبل از سال 1394 آن شرکت صادر گرديده است. مضافاً به استناد معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ذخيره‌اي بابت ماليات سالهاي 1392 الي 1394 شرکت برزويه (وابسته) در حسابها لحاظ نگرديده است. همچنين کل فروش صادراتي شرکت پتروشيمي خارک در سالهاي 1389 الي 1392 از نظر شمول معافيت مالياتي از سوي اداره امور مالياتي تاکنون تاييد نگرديده است. علاوه بر اين صورت تطبيق حسابهاي في‎مابين شرکت پتروشيمي برزويه (شرکت وابسته) با شرکت ملي نفت ايران حاکي از مبلغ 200ر2 ميليارد‌ ريال مغايرت نامساعد در حسابهاي پرداختني عمدتاً ناشي از اختلاف در نحوه تسعير حسابهاي ارزي في‎مابين (سهم شرکت اصلي از شرکت وابسته) مي‌باشد. مضافاً اختلاف محاسبه تفاوت تسعير ارز مطالبات ناشي از فروش محصولات و خريد مواد اوليه شرکت پتروشيمي جم (وابسته) منجر به مغايرت حسابهاي في‌مابين با ساير شرکتها گرديده است. ضمناً قابليت بازيافت مطالبات شرکت پتروشمي جم از شرکت گسترش پارس صبا به مبلغ 994 ميليارد ريال (معادل سهم شرکت اصلي از شرکت وابسته) براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد. اصلاح حسابها از بابت موارد فوق به لحاظ احتمال تغيير سود وزيان انباشته ابتداي سال مالي، مي‌تواند موجب کاهش سود قابل تقسيم گردد.
10نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 08آذر1395
توضیحات :
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Asghar Hasanpour [Sign] 1395/10/15 15:08:44
مدير ارشد سازمان حسابرسي Majid Mehrabi Jirhandeh [Sign] 1395/10/15 15:26:03
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Mirmajid Vakilzadian [Sign] 1395/10/15 16:14:07