icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
سرمایه ثبت شده:
450,411
نماد:
رفاه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
521151
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/07/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 413492 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۲۱,۰۴۰ ۳۸۳,۳۳۷ (۴۲) پرداختنی‌های تجاری ۲,۵۰۸,۹۹۳ ۱,۵۰۶,۴۰۴ ۶۷
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۷۸۰ ۷۸۰ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۶۹۳,۶۱۳ ۴۳۰,۵۵۴ ۶۱
دریافتنی‌‌های تجاری ۹۲۴,۴۷۷ ۸۶۸,۲۷۰ ۶ مالیات پرداختنی ۲۷,۴۰۲ ۳۰,۷۶۴ (۱۱)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۱,۱۶۵,۲۰۱ ۶۲۰,۴۲۲ ۸۸ سود سهام پرداختنی ۱۴۵,۷۱۸ ۱۰۹,۰۱۷ ۳۴
موجودی مواد و کالا ۹۴۸,۸۶۹ ۵۲۰,۵۱۹ ۸۲ تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۹۲,۹۴۰ ۶۰,۳۷۶ ۲۲۰ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۶۰۰,۳۸۶ ۳۲۴,۰۶۹ ۸۵
جمع دارایی‌های جاری ۳,۴۵۳,۳۰۷ ۲,۴۵۳,۷۰۴ ۴۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۳,۹۷۶,۱۱۲ ۲,۴۰۰,۸۰۸ ۶۶
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۱۳۲,۴۴۰ ۹۲,۸۶۱ ۴۳ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۳۰۰,۰۰۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳۳,۶۶۳ ۲۲,۳۰۵ ۵۱ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۵۱۱,۴۰۶ ۱,۱۷۶,۹۴۹ ۲۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۶۱,۲۱۴ ۳۱۲,۹۱۱ ۱۵
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۶۱,۲۱۴ ۳۱۲,۹۱۱ ۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۹۷۷,۵۰۹ ۱,۲۹۲,۱۱۵ ۵۳ جمع بدهی‌ها ۴,۳۳۷,۳۲۶ ۲,۷۱۳,۷۱۹ ۶۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۵۰,۴۱۱ ۴۵۰,۴۱۱ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۴۵,۰۴۱ ۴۵,۰۴۱ ۰
سایر اندوخته‌ها ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۵۰۱,۰۳۸ ۴۳۹,۶۴۸ ۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۰۹۳,۴۹۰ ۱,۰۳۲,۱۰۰ ۶
جمع دارایی‌ها ۵,۴۳۰,۸۱۶ ۳,۷۴۵,۸۱۹ ۴۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵,۴۳۰,۸۱۶ ۳,۷۴۵,۸۱۹ ۴۵