icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
صنايع کاغذ سازي کاوه
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
چکاوه
سرمایه ثبت نشده:
150,000
کد صنعت (ISIC):
210101
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع کاغذ سازي کاوه

1. 1-ترازنامه¬هاي تلفيقي گروه و شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه (سهامي عام)در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‎گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس"استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان ‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-هزينه هاي جذب نشده در توليد که مي بايست طبق استانداردهاي حسابداري از بهاي تمام شده توليد تفکيک و تحت سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي طبقه بندي گردد، محاسبه و در حسابها منظور نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مربوط از جمله ضايعات و افت غيرعادي توليد شرکت، امکان تعيين ميزان تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‎باشد.
4. 4-سرفصل‌هاي دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش‌پرداختها (يادداشتهاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 4/32 ميليارد ريال مطالبات راکد، سنواتي و مشکوک‌الوصول (عمدتا طلب از مدير مالي سابق شرکت ـ يادداشت توضيحي 1-2-4 صورتهاي مالي) مي‌باشد که از اين بابت صرفا مبلغ 6/11 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. ضمن آنکه، حسابهاي پرداختني به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 4/3 ميليارد ريال وجوه واريزي نامشخص مي باشد که تاکنون تعيين تکليف نشده است. به نظر اين موسسه، اعمال تعديلاتي از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد. ليکن، در غياب اطلاعات مربوط و نيز چگونگي بازيافت کامل مطالبات صدرالاشاره، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
5. 5-سود و کارمزد مربوط به تسهيلات دريافتي از بانک ملي شعبه صنعتي کاوه (موضوع يادداشت 14 صورتهاي مالي) براي دوره مالي مورد گزارش، در حسابها منظور نشده است. به نظر اين موسسه، اگرچه اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد. ليکن، در غياب اطلاعات مربوط از جمله قرارداد تسهيلات مالي دريافتي و ساير اطلاعات مرتبط با تسهيلات مذکور ، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. 6-داراييهاي در دست تکميل شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 3-2-10 صورتهاي مالي، عمدتا مربوط به مخارج بازسازي و نوسازي سايز پرس خط 2 کارخانه بوده که عليرغم بهره‌برداري از پروژه مذکور در اوايل دوره مورد گزارش، به لحاظ مشکلات فني و نهايي نشدن خدمات دريافتي از پيمانکار مرتبط در اين زمينه، تا تاريخ تنظيم اين گزارش تعيين تکليف نشده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از بابت مورد فوق الذکر ضروري است. ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، از جمله تاريخ بهره برداري از داراييهاي مزبور، تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد
7. 7-شرکت اصلي براي ماليات عملکرد سال 1395 و دوره مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور ننموده و عملکرد شرکت نيز در دوره هاي مزبور بابت ماليات بر ارزش افزوده، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به رويه مقامات مالياتي و در نظر گرفتن ساير شرايط و مقررات مندرج در قوانين مالياتي، به نظر اين موسسه انجام تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد. ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از بررسي و اعلام نظر مراجع مالياتي درخصوص دوره هاي فوق الذکر، امکان پذير مي باشد.
8. 8- تعهدات شرکت در ارتباط با آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور پرسنل بطور کامل در صورتهاي مالي مورد گزارش منظور نشده است. هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد. ليکن، در غياب اطلاعات کافي تعيين ميزان ذخيره مورد نياز در شرايط حاضر براي اين موسسه فراهم نمي¬باشد.

9. 9-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 8 ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. 10-نتيجه¬گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 الي 4-10 زير، مشروط نشده است: 1-10- داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا شرکت اصلي و فرعي به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-1-10 و 1-5 صورتهاي مالي جمعا به بهاي تمام شده 580 ميليارد ريال (به استثناي زمين و وسايط نقليه) تا سقف 467 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار مي¬باشد.
10. 2-10- دريافتني هاي غير تجاري موضوع يادداشت توضيحي 3-2-4 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 2/9 ميليارد ريال اعتبار ماليات بر ارزش افزوده شرکت فرعي تا پايان دوره مالي مورد گزارش در ارتباط با خريدها و صورت وضعيت هاي پيمانکاران اجرايي مي باشد. با توجه به عدم آغاز توليد و فروش شرکت فرعي، بازيافت اعتبار مزبور و يا تهاتر آن با درآمد فروش آتي منوط به رسيدگي و اعلام نظر مرجع ذيربط مي باشد.
10. 3-10- سرفصل داراييهاي ثابت مشهود (موضوع يادداشت توضيحي 6-1-10 صورتهاي مالي)، شامل مبلغ 7/5 ميليارد ريال بهاي تمام شده حدود 56 هکتار زمين شرکت فرعي مي باشد که اسناد مالکيت 20 هکتار از زمين ها که به موجب مبايعه نامه در سال 1393 از شرکت کاغذ غرب خريداري گرديده، تاکنون به نام شرکت مزبور انتقال نيافته است. مضافا ، مستندات حاکي از توقيف و فروش حدود 30 هکتار از اراضي تحت مالکيت شرکت فرعي در قبال بدهکاري و محکوميت شرکت کاغذسازي غرب (سهامي خاص) مي باشد. شرکت فرعي مزبور نسبت به اين موضوع در مراجع قضايي اقامه دعوي نموده است. ليکن، دادگاه بدوي، نهايي و تجديد نظر راي به رد دعوي شرکت فرعي صادر کرده و در ادامه، تأمين تقاضاي اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري به رياست دادگستري استان کرمانشاه ارائه شده و در دست رسيدگي است.
10. 4-10- همانطور که در يادداشت توضيحي 13-1-10 صورتهاي مالي منعکس گرديده، پروژه بيستون در نيمه اول سال 1397 به بهره برداري مي رسد و اجراي پروژه با تأخير قابل ملاحظه اي مواجه بوده که به علت عدم تامين منابع مالي بوده است.

11. 11-صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 خرداد ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

12. 12-به موجب صورت جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 12/04/1396 اعضاي حقوقي هيات مديره شرکت تعيين ليکن، تاکنون نسبت به معرفي اعضاي حقيقي هيات مديره و تعيين سمت آنها اقدام نشده است. بنابراين جلسات هيات مديـره براساس نماينـدگان قبلـي تشکيل گرديده و به تبع آن معرفي امضـاي جديد به بانکهاي طرف حساب نيز انجام نشده وکماکان اعضاي قبلي هيات مديره صاحبان امضاي مجاز مي باشند.
13. اهم موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به موجب رسيدگي هاي انجام شده توسط اين موسسه به قرار زير است: 1-13- افشاي به موقع صورت‌هاي مالي سالانۀ حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 2-13-ارائه به موقع پيش بيني عملکرد سالانه براساس اطلاعات واقعي شش ماهه، اخذ نظر حسابرس نسبت به پيش بيني مذکور و همچنين ارائه دلايل توجيهي انحراف با اهميت پيش بيني عملکرد با نتايج واقعي. 3-13- افشا و ارسال به موقع صورتجلسات مجامع عمومي شرکت پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در مهلت مقرر.

02آذر1396
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Majid Reza Birjandi [Sign]8413761396/09/15 18:08:26
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581396/09/15 18:14:07