icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گروه سرمايه گذاري سايپا
سرمایه ثبت شده:
10,675,000
نماد:
وساپا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242201
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گروه سرمايه گذاري سايپا

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 6 الي 8، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرفصل سرمايه گذاريهاي بلندمدت شرکت اصلي موضوع يادداشت توضيحي 9 شامل مبلغ 518ر5 ميليارد ريال سرمايه گذاري در شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام) مي باشد. با عنايت به اختلاف 6 ماهه پايان سال مالي شرکت گروه سرمايه گذاري رنا با شرکت اصلي و شرکتهاي زير مجموعه خود، صورتهاي مالي شرکت مزبور برخلاف استانداردهاي حسابداري بر اساس صورتهاي مالي سالانه منتهي به 31 شهريور ماه 1396 (حسابرسي شده) و با اعمال تعديلات صورتهاي مالي 6 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 1395 و بدون در نظر گرفتن تاثيرات برخي از شرکتهاي فرعي و شرکتهاي وابسته گروه صنعتي رنا تهيه و ارائه شده است. مضافا در اواخر سال مالي قبل و بر اساس سياستهاي گروه سايپا بخش قابل توجهي از سهام شرکتهاي زير مجموعه سايپا از جمله شرکتهاي سازه گستر سايپا و مگاموتور به قيمت کارشناسي، سايپا ديزل به قيمت توافقي (هر سهم 200 ريال) و تاپکو به ارزش دفتري بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده در تاريخ 31 شهريورماه 1395 جمعا بمبلغ 941ر16 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 7-9) به شرکتهاي فرعي گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا و شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا واگذار گرديده است. در اين خصوص مبلغ سرمايه گذاريهاي انجام شده مي بايست بر اساس ارزش فعلي مبالغ پرداختني و ارزش هاي منصفانه در تاريخ تحصيل، ارزيابي و محاسبات مازاد ارزشهاي جاري نسبت به دفتري، سرقفلي و سهم اقليت از خالص ارزش دارايي هاي شرکتهاي مذکور بر اساس ارزشهاي ياد شده شناسايي و در صورتهاي مالي تلفيقي منعکس گردد. ضمن اينکه سرقفلي شناسايي شده در رابطه با برخي از شرکتهاي فرعي با توجه به وضعيت مالي آنها مورد آزمون کاهش ارزش قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين آثار مالي مربوطه ميسر نگرديده است.
4. سرفصل حسابهاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختهاي سرمايه اي گروه بشرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 12 شامل مبلغ 054ر3 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي (بدون ذخيره) عمدتا مربوط به اسناد دريافتني سررسيد گذشته و چکهاي واخواستي مشتريان مي باشد که اقدامات انجام شده در جهت وصول آنها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. همچنين سرفصل موجودي کالاي گروه موضوع يادداشت توضيحي6 شامل مبلغ خالص 550 ميليارد ريال (پس از کسر 197 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش) اقلام راکد مي باشد. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي در صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است، ليکن در غياب مستندات مورد لزوم در خصوص جدول تجزيه سني مطالبات سنواتي، کفايت وثايق دريافتي، بررسي و تعيين ميزان قابل بازيافت مطالبات و موجوديهاي راکد، تعديلات لازم و آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمي باشد.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 6-14 بابت ماليات بر ارزش افزوده شرکتهاي گروه جمعا مبلغ 043ر1 ميليارد ريال کسري ذخيره بر اساس برگهاي مطالبه در حسابها وجود دارد، علاوه بر آن مبلغ 575ر6 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي از گروه مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا (سهامي خاص) و شرکتهاي فرعي آن براي سالهاي 1390 الي 1395 مطالبه شده، که مورد اعتراض واقع شده و نتيجه قطعي آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. ضمن اينکه بر اساس برگهاي تشخيص و قطعي صادره بابت ماليات عملکرد شرکتهاي گروه جمعا مبلغ 605 ميليارد ريال کسري ذخيره در حسابها وجود دارد. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره مناسبي از بابت موارد ياد شده در حسابها ضروريست، ليکن تعيين ميزان قطعي آن و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع مربوطه مي باشد.
6. تسهيلات مالي دريافتي گروه موضوع يادداشت توضيحي 2-1-17 شامل مبلغ 112ر2 ميليارد ريال (بابت اصل و فرع) تسهيلات مالي انتقال يافته از شرکت صنايع تندر در سنوات قبل به شرکت فرعي خودرو سازي بنيان توسعه صنعت پارس (تاپکو) مربوط به بانک پارسيان شعبه مرکزي در ازاي تحصيل ملک از شرکت خانه سازي آريا بر اساس مبايعه نامه فيمابين مي باشد. در اين خصوص مستندات لازم بابت توافق بانک مبني بر انتقال تسهيلات به نام شرکت ارائه نشده، ضمن اينکه تاييديه درخواستي از اين بابت نيز واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه و ساير اطلاعات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
7. سرمايه گذاريهاي بلندمدت موضوع يادداشت توضيحي 9 مشتمل بر سرمايه گذاري در شرکتهاي گسترش مواد پيشرفته، کارگزاري سپهر باستان، توسعه صنايع خودرو جمعا به مبلغ 303 ميليارد ريال مي باشد که در پايان دوره مالي مورد بررسي به روش ارزش ويژه تعديل نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور و عدم دسترسي به صورتهاي مالي شرکتهاي ياد شده تعيين آثار احتمالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
8. پاسخ اطلاعات درخواستي اين موسسه در قالب استفاده از خدمات حسابرسان ديگر و دستورالعمل حسابرسي شرکتهاي گروه از حسابرسان شرکتهاي مزبور تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 6 الي 8 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام) از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

11. همانطور که در يادداشت توضيحي 3-3-14 درج گرديده، بر اساس قرارداد منعقده با گروه بهمن در سنوات قبل، تعداد 6/300 ميليون سهم از سهام شرکت سايپا توسط شرکت مزبور براي شرکتهاي زيرمجموعه خود خريداري شده که با توجه به اختلافات فيمابين با شرکت، سهام ياد شده توسط شرکتهاي زيرمجموعه بهمن از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار بفروش رسيده و در نهايت طي صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تهيه شده در سال 1395 بدهي شرکت به گروه بهمن بالغ بر 2/136 ميليارد ريال تعيين گرديده که تاکنون نسبت به تنظيم اقاله نامه رسمي قرارداد فوق الذکر و تسويه بدهي تعيين شده اقدام موثري صورت نپذيرفته است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
12. همانطور که در يادداشت توضيحي 3-2-15 درج گرديده، ماليات عملکرد سال مالي 1394 با توجه به برگ تشخيص صادره به مبلغ 9/40 ميليارد ريال تعيين شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و لذا از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1395 و دوره مورد بررسي بر اساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، سوابق و مقررات مربوطه، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
13. شرکت مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا در سنوات گذشته اقدام به اخذ تسهيلات مالي ارزي از بانک صنعت و معدن به مبلغ 37 ميليون دلار (يادداشت توضيحي 3-1-17) نموده است. به موجب استانداردهاي حسابداري و رويه مندرج در يادداشت توضيحي 11-2 صورتهاي مالي، اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ ترازنامه (هر دلار 980ر38 ريال) تسعير مي گرديد، ليکن نرخ ارز مورد استفاده در دفاتر، هر دلار 823ر34 ريال بوده که کمتر از نرخ مذکور مي باشد. مضافا از بابت وجه التزام تاخير تاديه دين به مبلغ 205 ميليارد ريال (معادل 3/5 ميليون دلار) تا تاريخ ترازنامه مبلغي در حسابهاي شرکت منظور نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
14. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي گروه به شرح يادداشت توضيحي 4-1-17 شامل مبلغ 280ر1 ميليارد ريال مانده اصل و سود دوران استمهال و جرايم تسهيلات مالي ارزي دريافتي توسط شرکت خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس، موتور گيربکس و اکسل سايپا و سايپا ديزل از محل صندوق توسعه ملي (معادل 407ر452ر20 دلار و 175ر769ر18 يورو) مي باشد که به نرخ ارز مبادله اي در تاريخ ترازنامه تسعير گرديده است. در اين ارتباط با توجه به مکاتبات انجام شده بانک در صورت رعايت مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تسويه تسهيلات مزبور عمدتا تا پايان سال 1396، شرکت هاي فوق مشمول بازپرداخت تسهيلات اخذ شده به نرخ ارز مرجع در تاريخ دريافت خواهند بود. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي تسهيلات ارزي مزبور و امکان استفاده از شرايط مندرج در ماده قانوني ياد شده منوط به رعايت شرايط مقرر در مفاد مصوبات مذکور، تدوام پيگيريهاي انجام شده و پذيرش و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط از اين بابت خواهد بود، ليکن تعيين ميزان آن در حال حاضر امکانپذير نگرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
15. با عنايت به يادداشت توضيحي 2-34 بر اساس ابلاغ راي هيئت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي، حق بيمه عملکرد سنوات 1385 لغايت 1389 شرکت مهندسي مشاور سازه گستر سايپا (سهامي خاص) به مبلغ 320ر10 ميليارد ريال تعيين شده، ليکن با توجه به پيگيري و اعتراض شرکت مذکور به ديوان عدالت اداري، دستور موقت توقف عمليات اجرايي توسط مرجع مذکور تا تعيين تکليف نهايي صادر گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
16. همانطور که در يادداشت توضيحي 2-7-2 منعکس گرديده هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت شرکتهاي گروه و شرکت اصلي با اعمال افزايش مدت پيش بيني شده نسبت به نرخهاي مقرر در ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم، محاسبه شده که اين موضوع منجر به کاهش مبلغ هزينه استهلاک دوره مورد گزارش گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
17. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-34 منعکس گرديده، اقدامات لازم به منظور واگذاري سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس و سايپا ديزل طي دوره مورد بررسي آغاز گرديده و حسب مورد توافقات فروش آنها با خريداران انجام، ليکن تا تاريخ اين گزارش توافقات انجام شده در خصوص نقل و انتقال سهام و دريافت وجوه مربوطه اجرائي نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
18. با عنايت به يادداشت توضيحي 5-2-2 در اواخر سال مالي قبل گروه اقدام به تحصيل برخي از شرکتهاي فرعي سايپا نموده و در دوره مالي مورد گزارش اقلام صورتهاي مالي شرکتهاي مذکور و شرکتهاي گروه سرمايه گذاري کارکنان و گروه صنعتي رنا در صورتهاي مالي تلفيقي منظور گرديده است. از اين رو مقايسه اقلام دوره مالي مورد گزارش با اقلام مقايسه اي دوره قبل (با توجه به افزايش عمده در اقلام متناظر از اين بابت) مي بايست با در نظر گرفتن موضوع ذکر شده صورت پذيرد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

19. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 285 ميليارد ريال طلب از شرکت هاي وابسته بابت قراردادهاي تامين مالي منعقده در سنوات گذشته مي باشد که به حيطه وصول نرسيده است. همچنين مطالبات شرکت اصلي از شرکت رويال صدف کيش (سهامي خاص) در تاريخ صورتهاي مالي بالغ 235 ميليارد ريال مي باشد که با توجه به ارزش جاري کل داراييهاي شرکت مزبور، اتخاذ راهکارهاي مناسب بمنظور بهينه سازي فعاليتهاي شرکت فرعي مزبور در جهت احياي سرمايه گذاري صورت گرفته و بازيافت مطالبات از شرکت ياد شده را خاطرنشان مي سازد.
20. ضوابط و مقررات وضع شده سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: الف- اختصاص 80 درصد از داراييهاي شرکت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار ب- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها. ج- ارائه بموقع صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي (فرعي) حداکثر 60 روز و همچنين ارائه صورتهاي مالي شرکت اصلي حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. د) ارائه بموقع پيش بيني عملکرد حسابرسي شده سالانه حداکثر 20 روز پس از ارائه ناشر. هـ) افشاي بموقع صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. ز) پرداخت سود سهام سنوات قبل در مهلت قانوني ح) افشاي فوري تصميمات مجمع و همچنين افشاي فوري هر گونه رويداد و يا تغيير در شرکتهاي تحت کنترل که اثر بااهميتي بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملکرد شرکت مادر دارد.

15بهمن1396
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Masoud Sourani [Sign]9118901396/11/19 14:45:59
شريک موسسه آزموده کاران Asadollah Derakhshani [Sign] 1396/11/19 14:48:38
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari [Sign] 1396/11/19 14:51:04