مشخصات
امضا کنندگان: [ Ahmad Morad Alizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/04/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/07/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايرانسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران173388مهدي کرباسيانعبدالحسين ثابت1261617843عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستانشرکت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان3427احمد مرادعليزادهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگانشرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان8151محمد حاجي آقازاده لوحيرضا رحماني5059889246رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري صدر تامينشرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634محمد اسفنديارفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ملي ايرانشرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206ابوالفضل متينفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس