مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/12/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/07/10 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسشرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808علي دهاقينعلي دهاقين0069010153عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناشرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900غلامحسين غلاميغلامحسين غلامي0323007848عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983احمد علي هراتي نيکاحمد علي هراتي نيک3871500585رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانشرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658غلامحسين عرب حسن خانيحميدرضا سلماسي3873344701عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت ره نگار خاورميانه پارسشرکت ره نگار خاورميانه پارس429795شهرام نادريهادي طاهري0621637424نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي دهاقين