مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Asadpour Kafash [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/11/28 درمحل  تهران، بزرگراه حقاني، تقاطع همت، مرکز همايش هاي هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير40000000.2 %
شرکت نوآوران مديريت سبا1048544025.24 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )22218836611.11 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن29142096714.57 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران35259367317.63 %
بانک صنعت و معدن86650777243.33 %
جمع184156518092.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امان اله اسمعيلي آفتابدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک صنعت ومعدن38705اصلیسيدعنايت اله هاشمي2549741668عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حقوقي
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند185658اصلیمحمد علي رازاني نظام العلمائي4131844532عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیحسن رضوان فر 0046347161عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ليزينگ آتيه الوند186003اصلیعليرضا اسدپور کفاش 0052190420عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت صنايع شيميائي ايران8027اصلیفضل اله جعفري 0039654451عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۶,۲۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۳۰,۳۹۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۳۰,۳۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۵۰,۳۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۳۶,۶۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۳۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۱۲,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۷۴,۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۹
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسيم مبلغ 219ريال به ازاء هر سهم و جمعاً مبلغ 438.000.000.000 ريال بعنوان سود سهام طبق اطلاعيه تقسيم سود و ظرف مهلت قانوني به سهامداران پرداخت شود .