icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سيمان بجنورد
سرمایه ثبت شده:
392,000
نماد:
سبجنو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269425
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سيمان بجنورد

1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

4. پيگيريها و اقدامات انجام شده درخصوص وصول مطالبات سنواتي سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري (به شرح يادداشت¬ توضيحي 1-5 صورت¬هاي مالي)جمعاّ بمبلغ 99 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به شرکت¬هاي سيمان آوران ماهان خزر شمال، کوثر صنعت يادآوران و آقاي محمد نصيري و شرکت ملي ساختمان) که در اين ارتباط مبلغ 7/1 ميليارد ريال ذخيره در حساب¬ها منظور شده تا تاريخ اين گزارش به نتيجه مشخصي نرسيده است. با عنايت به عدم احراز قابليت وصول کامل مطالبات ناشي از نتايج دعاوي حقوقي و آخرين وضعيت پرونده هاي دعاوي مزبور و اسناد در اختيار شرکت، احتساب ذخيره اضافي در رابطه با مطالبات مذکور درحساب¬ها ضروري است. ليکن تعيين رقم دقيق آن در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
5. بشرح يادداشت توضيحي 12 صورت¬هاي مالي، نتيجه اعتراض شرکت به مراجع مالياتي و قانوني در خصوص اوراق قطعي، تشخيص و آراء مالياتي صادره هيات هاي حل اختلاف جهت سنوات 1388 لغايت 1393 جمعا بمبلغ 435ميليارد ريال تاکنون به نتيجه مشخصي نرسيده (مبلغ 289 ميليارد ريال جمعا جهت سنوات مذکور ذخيره در حسابها منظور شده)، مضافا ماليات عملکرد سالهاي 1394 و مورد گزارش نيز مطابق با رويه سنوات قبل و با لحاظ معافيت ماده 132 قانون مذکور جهت نتايج عمليات خط 2 توليد (عليرغم عدم پذيرش معافيت مذکور در کليه سنوات 1388 لغايت 1393 در اوراق قطعي و تشخيص صادره) محاسبه و در حساب¬ها منظور شده، مضافا طبق اوراق تشخيص وقطعي ابلاغي بابت ماليات هاي تکليفي و حقوق سنوات قبل به ترتيب مبالغ 26 و 5/2 ميليارد ريال مطالبه شده که ذخاير لازم در اين ارتباط درحساب ها منظور نشده است.با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره اضافي در رابطه با عملکرد سنوات فوق الذکر ضروري بوده، ليکن تعيين رقم دقيق آن منوط به صدور آراء قطعي از سوي سازمان امور مالياتي در رابطه با برخي سنوات ياد شده خواهد بود.

6. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضيعت مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. بشرح يادداشت توضيحي1-1-14 صورتهاي مالي، در راستاي استفاده از مزاياي آخرين تصويب نامه هيأت محترم وزيران (بشماره155275/ت53764ه مورخه 8/12/1395) در رابطه با شرايط پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، مبني بر موکول نمودن نحوه پرداخت بدهي مربوط به صندوق ذخيره ارزي تاپايان خرداد ماه 1396 و تغيير نرخ تسهيلات تبديلي (ارزي به ريالي) مذکور از 20 به 15 درصد و ترتيب پرداخت آن بصورت يکجا و يا تقسيطي تا پايان اسفندماه 1396، واحد مورد گزارش اقدام به اخذ جدول تسهيلات ريالي بر مبناي مصوبه اخير هيأت محترم وزيران در قالب متمم قرارداد سال قبل بر مبناي نرخ 15 درصد از بانک عامل نموده و تفاوت ناشي از نرخ را (کاهش نرخ تسهيلات ريالي از 20 به 15 درصد) بمبلغ 87 ميليارد ريال به سرفصل ساير درآمدهاي غير عملياتي منظور و تعيين تکليف نحوه پرداخت را به مهلت مقرر شده فوق موکول نموده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
8. بشرح يادداشت توضيحي شماره2-1-14 صورتهاي مالي، چگونگي تسويه مبلغ 54 ميليارد ريال تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي ايران(بسته حمايتي حامل هاي انرژي) در سال 1389 که در راستاي طرح هدفمندي يارانه¬ها و افزايش نرخ حامل هاي انرژي بوده، تاکنون مشخص نشده و بدليل عدم تعيين سود و کارمزدي بابت دوران استفاده از تسهيلات مذکور از سوي بانک ياد شده، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. اظهار نظراين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام (عمدتا به سهامداران اصلي) حداکثر ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است. همچنين در رابطه با سود قابل تقسيم سال مورد گزارش، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 اين گزارش بر سود قابل تقسيم، جلب مي‏نمايد.
10. طي سال مالي مورد گزارش بالغ بر 56 درصد از فروش سيمان داخلي از طريق تعداد محدودي از اشخاص(حقيقي و حقوقي) و با اعطاي تخفيفات متفاوت(متوسط 23درصد فروش)و تعويض بخشي از اسناد سررسيد شده آنها طي سال صورت گرفته و ضمن اجراي سياست هاي ابلاغي (سهميه بندي فروش سيمان) در نيمه دوم سال، فزوني متوسط دوره وصول مطالبات و کاهش فروش شرکت در سنوات اخير متاثر از رکود حاکم بر بازار مسکن اعلام شده، ضمن آنکه مانده اسناد دريافتني واخواستي و سررسيد گذشته شرکت در پايان سال به ترتيب به مبالغ 6/13 و 150 ميليارد ريال (مبلغ 83 ميليارد ريال در سال بعد وصول شده) گرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل هاي انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار و پذيرش اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط به جزء عدم رعايت افشاء تغييرات با اهميت در پيش بيني عملکرد شرکت با برنامه هاي آتي (از جمله تغيير در نرخ سود بانکي وام ارزي تبديلي به ريال)، افشاء فوري مصوبات مجمع عمومي عادي حداکثر تا شروع معاملات روز بعد، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر بعد از 10 روز به مرجع ثبت شرکت ها و افشاء آن حداکثر 7 روز بعد از ثبت آن، عدم تطابق ميزان سهام شناور شرکت با ميزان تعيين شده، پرداخت سود نقدي مصوب مجمع در مهلت قانوني و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده و پرداخت هرگونه کمک بلا عوض به اشخاص خارج از شرکت با تصويب مجمع عمومي عادي نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري جلب نشده است
14. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري شرکت در تاريخ 30 اسفند 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به بررسي هاي انجام شده و محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارش گري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص بجز عدم تهيه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشويي و آموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است

15اردیبهشت1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Morteza Asgari [Sign]8005371396/02/23 20:41:19
شريک موسسه دايا رهيافت Ahmad Hassani [Sign]8312441396/02/23 20:53:21
مدير موسسه دايا رهيافت Ali Amani [Sign]8000831396/02/23 21:07:28