مشخصات
امضا کنندگان: [ Bagher Bagherpoor Moghaddam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد مواد اوليه داروپخش - نماد: دتماد

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/03/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/11/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت کارخانجات داروپخش (سهامي عام )شرکت کارخانجات داروپخش (سهامي عام )139281علي باغبانيان علي باغبانيان 1239798709رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت داروپخش (سهامي عام )شرکت داروپخش (سهامي عام )38109محمد امين عادل محمد امين عادل 3110164436عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ايسانس
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين (سهامي عام)212898عليرضا زهراييحميدرضا عليپور مشکاني0452268389نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت شيمي داروئي داروپخش (سهامي عام )شرکت شيمي داروئي داروپخش (سهامي عام )129207جواد وردي جواد وردي 1261776879عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتر
توزيع داروپخشتوزيع داروپخش129209غلام رضا پروين حسين اسلامي 1463563787عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
حميدرضا عليپور مشکاني