icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
خوراک دام پارس
سرمایه ثبت شده:
60,000
نماد:
غدام
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
153301
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۶,۱۰۲ ۱۱,۹۱۰ (۴۹) پرداختنی‌های تجاری ۲۳,۷۲۸ ۲۴,۵۰۹ (۳)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۳۵,۰۸۱ ۲۴,۷۳۶ ۴۲
دریافتنی‌‌های تجاری ۷۰,۹۳۳ ۶۸,۵۲۸ ۴ مالیات پرداختنی ۴,۳۶۰ ۵,۵۵۴ (۲۱)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۶,۲۳۲ ۵,۲۸۲ ۱۸ سود سهام پرداختنی ۹,۵۸۳ ۹,۶۲۳ ۰
موجودی مواد و کالا ۱۸,۲۵۰ ۲۲,۶۴۸ (۱۹) تسهیلات مالی ۳۳,۸۴۶ ۵۰,۱۴۷ (۳۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳,۸۳۳ ۴,۰۵۱ (۵) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۳,۵۸۶ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۳,۷۲۸ --
جمع دارایی‌های جاری ۱۰۵,۳۵۰ ۱۱۶,۰۰۵ (۹) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱۰۶,۵۹۸ ۱۱۸,۲۹۷ (۱۰)
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۶۱۵ ۱,۹۳۴ (۶۸) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۱,۴۱۸ ۲۱,۴۱۸ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۸۸۵ ۸۶۷ ۲ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۵۴,۸۱۱ ۵۲,۰۴۸ ۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۵,۳۸۷ ۱۵,۴۸۳ (۱)
سایر دارایی‌ها ۵,۴۴۶ ۲,۷۱۲ ۱۰۱ جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۵,۳۸۷ ۱۵,۴۸۳ (۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۸۳,۱۷۵ ۷۸,۹۷۹ ۵ جمع بدهی‌ها ۱۲۱,۹۸۵ ۱۳۳,۷۸۰ (۹)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲,۲۰۲ ۲,۲۰۲ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴,۳۳۸ (۹۹۸) --
جمع حقوق صاحبان سهام ۶۶,۵۴۰ ۶۱,۲۰۴ ۹
جمع دارایی‌ها ۱۸۸,۵۲۵ ۱۹۴,۹۸۴ (۳) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۸۸,۵۲۵ ۱۹۴,۹۸۴ (۳)