مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Hasan Peyvandi Sani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/02/31 شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - نماد: تاپيکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/06/29 درمحل  تهران انتهاي بزرگراه حکيم بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت سالن اصلي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين15000 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين15000 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين15000 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين5896595591.36 %
ساير سهامداران14301619613.29 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي3599047398082.74 %
جمع3801030000087.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد رجبيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرخ سميعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن پيوندي ثاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435اصلیمحمد حسن پيوندي ثاني0839425333نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیحسين ابوئي مهريزي4431454373عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634اصلیاسلام خسروي6019312379عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين151394اصلیغلامرضا گرزين2259613871عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين212898اصلیسيد عمادحسيني3800452898رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۹۵۲,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵,۳۶۱,۷۵۳
تعدیلات سنواتی
(۸,۸۴۹,۶۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۵۱۲,۰۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۹۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۴۷,۹۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۵۰۴,۱۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵,۷۷۲,۴۸۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۷۳۱,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۸۱,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۴۳,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعيحقوقی59435اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقی147960اصلی
شرکت سرمايه گذاري صدر تامينحقوقی149634اصلی
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامينحقوقی151394اصلی
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامينحقوقی212898اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,750 5,750 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مقرر شد از محل سود انباشته(سود قابل تقسيم) به مبلغ 5.338.471 ميليون ريال ،مبلغ 4.350.000 ميليون ريال بصورت خالص (به ازاي هر سهم 100 ريال خالص) به عنوان سود سهام مصوب منظور گردد.