icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
فرآوري مواد معدني ايران
سرمایه ثبت شده:
120,000
نماد:
فرآور
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272008
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی فرآوري مواد معدني ايران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1395/11/24 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
احسان اله شريفي رئیس هیئت مدیره غیر موظف
موسي مجيدي نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف
حميد علاماتي عضو هیئت مدیره موظف
رضا منفرد عضو هیئت مدیره غیر موظف
ابراهيم بلالي عضو هیئت مدیره غیر موظف

مدیرعامل حميد علاماتي

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه11815640.98 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1900000015.83 %
ساير سهامداران 3719073430.99 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 6262770252.19 %
جمع120000000100 % 
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1395/12/30 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1396/12/29 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1395/12/30 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.