مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamidreza Nematisheikhahmadloo [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت لعابيران - نماد: شلعاب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش به آدرس تهران – خيابان وليعصر – پايين تر از پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع خاک چيني ايران10000 %
صبا تامين14180 %
معدني املاح ايران28570 %
سرمايه گذاري هامون شمال28570 %
ساير17630541.76 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين 5837129158.37 %
جمع6014247760.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا درخشنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شکرالله فائز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا نعمتي شيخ احمد لو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634سهامی عاماصلیجمال شايگان1818831252عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960سهامی عاماصلیحميد رضا نعمتي شيخ احمد لو0452465893عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
معدني املاح ايران52267سهامی عاماصلیرضا فراهاني0047215429عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت صنايع خاک چيني ايران4662سهامی عاماصلیمحمد رضا ذاکري زاده0054615496عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري هامون شمال1010296323سهامی عاماصلیحميد رضا هوشياري0061447498رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۵,۶۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۵۶۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۵۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۵۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۴,۲۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۲۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۱,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۳۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۶
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام149634اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقیسهامی عام147960اصلی
معدني املاح ايرانحقوقیسهامی عام52267اصلی
شرکت صنايع خاک چيني ايرانحقوقیسهامی عام4662اصلی
سرمايه گذاري هامون شمالحقوقیسهامی عام1010296323اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,600,000 6,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 135 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد.