مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/01 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 450,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 150,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/11/19 لغایت تاریخ 1397/01/19  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
8290000283ملتچهار راه حکيم نظامي اصفهان کد 91785
 
امضا کنندگان: [ Farhad Talaie Pashiri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد