لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: ملي صنايع مس ايران  نماد: فملي  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 50,000,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 10,000,000 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره ملي صنايع مس ايران
شماره بند متن کامل بند
11-صورت سود و زيان پيش¬بيني شده بر¬اساس عملکرد واقعي شش ماهه اول (تعديل شده) شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش¬بيني شده که پيوست مي¬باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش¬بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است.
2 2 - توجه استفاده کنندگان را به آثار مالي بند هاي 4 ، 6 و7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مورخ 18 تيرماه 1396 اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30/12/1395 گروه و شرکت اصلي در ارتباط با مطالبات راکد و سنواتي، وضعيت بخشي از دارايي هاي در جريان تکميل و نيز تعهدات شرکت در خصوص ماليات عملکرد، ماليات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلايندگي، جلب مي نمايد.
33-در صورت سود و زيان پيش¬بيني شده، هزينه اکچوئري صندوق بازنشستگي کارکنان مبلغ 200ر1 ميليارد ريال براي سال مالي 1396 برآورد گرديده است. تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت پس از ارائه گزارشات لازم در اين خصوص امکان¬پذير مي باشد.
44-براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش¬بيني شده فراهم نمي¬کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 فوق، صورت سود و زيان پيش¬بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه¬اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري، ارائه شده است.
55-اطلاعات ارائه شده در صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت جهت عملکرد واقعي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1396، مستخرج از اطلاعات مالي حسابرسي نشده است.
66-نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي¬تواند با اهميت باشد. در همين رابطه در صورت سود و زيان پيش¬بيني شده پيوست، موارد زير قابل ذکر است: 1-6- نرخ ميانگين LME هر تن کاتد مس 200ر6 دلار، ميانگين نرخ فروش هر تن کنسانتره صادراتي به مبلغ 204ر1 دلار و نرخ تسعير هر دلار 500ر38 ريال جهت نيمه دوم سال 1396 پيش¬بيني گرديده است که در تاريخ اين گزارش نرخ LME هر تن کاتد مس 902ر6 دلار، نرخ فروش هر تن کنسانتره صادراتي براساس آخرين اطلاعات موجود براي هر تن 437ر1 دلار و نرخ تسعير هر دلار 730ر40 ريال مي¬باشد. 2-6- خريد کالاي نيمه ساخته و ساخته شده به مبلغ 649ر22 ميليارد ريال پيش¬بيني گرديده که تا مقطع 31/06/1396، مبلغ 647ر3 ميليارد ريال آن تحقق يافته است. 3-6- در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده، مقدار توليد کاتد 195 هزار تن براي سال 1396 پيش‌بيني گرديده است و اين در حاليست که ميزان توليد واقعي کاتد در 6 ماهه ابتداي سال به ميزان 67 هزار تن مي باشد. بديهي است هرگونه انحراف ناشي از مفروضات فوق موجب تعديل در ارقام صورت سود و زيان پيش بيني شده مورد گزارش خواهد گرديد و در نتيجه هر گونه تعديل با اهميت از اين بابت مي بايست به موقع به استفاده¬کنندگان اعلام گردد.
تاریخ گزارش : 16آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981396/08/17 16:04:39
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581396/08/17 16:08:24