مشخصات
امضا کنندگان: [ Gholamreza Padashi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان باقران - نماد: سباقر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/09/29 درمحل  خراسان جنوبي - شهرستان درميان-34 کيلومتري جاده اسديه- بازارچه مرزي ميل 73 ،کارخانه سيمان باقران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين11169028918.62 %
جمع11169028918.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهدي نوربخش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين شکيب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن باقري نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمداکبري آواز5239096074اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
سيدمهدي کاظمي5239733732اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
اميد نصيري5230013370اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
حاجي محمد نصيري5239674108علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
عبدالمجيد کاظمي5239688966علی البدلعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
امان الله کاظمي5239671141علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
حميدرضا نيک کار0651664748علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶,۲۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۹۰,۱۷۴)
تعدیلات سنواتی
۷۵,۴۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۱۴,۶۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۱۴,۶۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۲۰,۹۰۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۲۰,۹۰۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲۰,۹۰۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
بهنام مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ندارد