icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پلي اکريل ايران  
سرمایه ثبت شده:
491,082
نماد:
شپلي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
243003
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1391/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1391/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره پلي اکريل ايران

1. 1.ترازنامه شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور‏‏‏‏ ‏، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است.

2. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است

3. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است. 2.به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 الي 6 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

4. 3.همانگونه که دريادداشت 1-13 توضيحي صورتهاي مالي منعکس است، شرکت داراي سرمايه گذاري در 8 شرکت فرعي (شرکتهاي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (سهامي عام)، بازرگاني پلي اکريل ايران، پلي کم، فن گستر پلي اکريل، الياف زاينده رود، انرژي گستران پلي اکريل و خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر و موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي کريل) بوده، درحاليکه صورتهاي مالي ميان دوره اي دوره شش ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1391 صرفا مربوط به شرکت اصلي مي باشد. عدم تهيه و ارائه صورتهاي مالي تلفيقي مزبور، موجب مي شود که نتوان نسبت به وضعيت مالي و عملکرد مالي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي آن به شکل يک واحد، بررسي اجمالي انجام و اظهار نظر نمود.
5. 4.بررسيهاي انجام شده حاکي از اين است که در سال مالي 1384 يک فقره تسهيلات فروش اقساطي از بانک پارسيان اخذ و در اختيار شرکت نفت طاهرين قرار گرفته و اصل و فرع آن تا پايان خرداد ماه 1391 جمعا به مبلغ 389ر236 ميليون ريال به بدهکاري شرکت ياد شده منظور شده است. همچنين با توجه به مندرجات يادداشت 1-1-8 توضيحي صورتهاي مالي در راستاي تسويه بخشي از تسهيلات فوق الذکر، مطالبات از شرکتهاي توسعه سرمايه گذاري امين صبا و پخش عظيم به ترتيب به مبالغ 540ر10 ميليون و 894ر1 ميليون ريال ايجاد شده که توافقات در اين خصوص به مرحله نهايي نرسيده است. بعلاوه طبق مندرجات يادداشت 2-1-8 توضيحي صورتهاي مالي طلب از شرکت فولاد مبارکه به مبلغ 000ر40 ميليون ريال در ارتباط با واگذاري باغ آتشگاه ايجاد شده که بدليل طرح دعوي شرکت مزبور عليه شرکت تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول درنيآمده است. باتوجه به مراتب فوق قابليت بازيافت مبالغ فوق الذکر و نحوه و چگونگي تسويه آنها براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. 5.طبق مندرجات يادداشت 3-11 توضيحي صورتهاي مالي اقدامات شرکت جهت تکميل و بهره برداري از داراييهاي در جريان تکميل عمدتا" شامل ماشين ششم ياران به مبلغ 805ر9 ميليون ريال به نتيجه نرسيده است. همچنين پيش پرداختهاي سرمايه اي و تعهدات سرمايه اي مرتبط با آنها به ترتيب به مبالغ 100ر2 ميليون ريال و 317ر3 ميليون ريال (يادداشتهاي 4-11 و 5-11 توضيحي صورتهاي مالي) تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده اند. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به شواهد و مدارک لازم، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از بوجود آمدن شرايطي که استفاده از تمام يا بخشي از داراييهاي مزبور را ممکن ننمايد، بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
7. 6.مستندات مربوط به مبلغ 000ر15 ميليون ريال درآمد حاصل از سرمايه گذاري هاي شرکت (يادداشت 29 توضيحي صورتهاي مالي) تا تاريخ اين گزارش جهت انجام بررسيهاي لازم به اين موسسه ارائه نشده است.

8. 7.براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج دربندهاي 4 الي 6 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. 8.طبق مندرجات يادداشت 2 توضيحي صورتهاي مالي، به دليل زياندهي شرکت طي سالهاي اخير و دوره مالي مورد گزارش و مشکلات ناشي از کسري نقدينگي، ضمن آنکه مانده زيان انباشته شرکت بالغ بر 209ر781ر1 ميليون ريال و از سرمايه آن تجاوز نموده( حدود 6/3 برابر سرمايه)، جمع بدهيهاي جاري شرکت در تاريخ ترازنامه به حدود 2 برابر دارائيهاي جاري بالغ گرديده است. موارد مزبور و ساير موضوعات مندرج در يادداشت فوق‌الذکر، نشان دهنده ابهامي بااهميت است که نسبت به تداوم فعاليت شرکت ترديدايجاد مي کند. با توجه به مراتب فوق ضروري است بررسيهاي کارشناسانه انجام شده تداوم يافته و با پيگيري اقدامات در جريان، تصميمات لازم جهت خروج شرکت از وضعيت فعلي اتخاذ گردد. اظهارنظر اين موسسه دراثرمفاد اين بند مشروط نشده است.
10. 9.همانطور که در يادداشت 1-1-11 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، از کل 203 هکتار اراضي کارخانه شرکت، براي حدود 120 هکتار آن سند رسمي مالکيت دريافت شده و در مورد مابقي آن اقدامات مقتضي در جريان مي باشد. با توجه به مراتب مزبور بر تداوم اين اقدامات تا حصول نتيجه نهائي تأکيد مي گردد. اظهارنظر اين موسسه دراثرمفاد اين بند مشروط نشده است.
11. 10.اقلام مندرج در ترازنامه مورخ 31 خرداد 1391 و صورت سودوزيان دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مذکور برمبناي مانده‌هاي استخراجي از حسابها در تاريخ 31 خرداد 1391 و اعمال پاره‌اي تعديلات لازم بصورت خارج از دفاتر نسبت به بعضي از مانده‌ها محاسبه گرديده‌اند. اظهارنظر اين موسسه دراثرمفاد اين بند مشروط نشده است.

12. 11.صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه1390 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 فروردين ماه 1391 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظـر مشروط اظهار شـده است.

13. 12.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار حسب نتايج حاصل از بررسيهاي انجام شده در اين خصوص، ارسال برخي اطلاعات و مدارک مورد نياز بورس، شامل صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده و ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانۀ و پيش بيني عملکرد سالانه براساس عملکرد واقعي 3 و 6 ماهه با تأخير نسبت به مهلت هاي مقرر صورت پذيرفته و صورتهاي مالي تلفيقي ميان دوره اي 6 ماهه و برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانۀ و پيش‌بيني عملکرد سالانۀ براساس عملکرد واقعي 3 و 6 ماهه تلفيقي گروه نيز براي بورس ارسال نگرديده است.

15مهر1391
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آباد نوين تهران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آباد نوين تهرانAli Asghar Mottaqi8006881391/07/25 18:20:41
مدير موسسه آباد نوين تهران Ahmad Mohammadi8312601391/07/25 18:40:12