مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت فولاد افزا سپاهان - نماد: فافزا
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 60,000 میلیون ریال به‌مبلغ 90,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 30,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/10/22 لغایت تاریخ 1395/12/21  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
13012241500001اقتصاد نوينميدان آزادي اصفهان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد