مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/09/30 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/11/05 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 630,000 میلیون ریال به‌مبلغ 756,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 94,500 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 31,500 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1391/11/12 لغایت تاریخ 1392/01/11  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
225-110-20159-3پاسارگاددکتر فاطمي
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد