نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
چدن توليدي چدن سازان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۶:۵۲:۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۶:۵۲:۵۴
دامين داروسازي امين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۵:۱۳:۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۵:۱۳:۰۱
قهکمت قند هکمتان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۴:۴۰:۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۴:۴۰:۱۶
چنوپا نئوپان 22 بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۷:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۷:۴۰
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۴۱:۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۴۱:۲۰
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۲۹:۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۲۹:۱۲
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۲۱:۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۲۱:۲۰
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۰۲:۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۰:۰۲:۱۱
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۹:۵۳:۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۹:۵۳:۳۳
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۹:۱۰:۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۹:۱۰:۵۹
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۵۸:۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۵۸:۲۱
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۳۸:۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۳۸:۳۲
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۲۹:۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۲۹:۰۲
حتوکا حمل و نقل توکا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۸:۱۹:۳۰
شکربن کربن ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۴۰:۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۴۰:۳۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۲:۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۲:۲۴
هفردا راهيابان فردا صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۰۴/۲۵ و ۹۷/۰۵/۲۰ (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۱۰:۱۲
فسرب ملي سرب و روي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵:۵۴:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵:۵۴:۴۲
فپنتا صنعتي سپنتا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵:۵۲:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵:۵۲:۴۵
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵:۴۳:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵:۴۳:۴۰
صفحه 1 از 8386 :یافته ها 167704

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720