نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سبجنو سيمان بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۲۰:۵۲:۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۲۰:۵۲:۰۳
زشريف کشت و صنعت شريف آباد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۹:۳۶:۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۹:۳۶:۲۴
دکيمي صنعتي کيميدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۹:۱۳:۵۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۹:۱۳:۵۹
خکار ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۴۷:۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۴۷:۲۹
فاسمين کالسيمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۴۶:۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۴۶:۳۱
زشريف کشت و صنعت شريف آباد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۱۱:۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۱۱:۳۹
واتي گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۴۹:۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۴۹:۵۰
واتي گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۴۹:۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۴۹:۲۸
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۴۲:۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۴۲:۳۴
ساروم سيمان اروميه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۳۸:۱۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۳۸:۱۱
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۳۱:۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۳۱:۳۵
تاپکيش تجارت الکترونيک پارسيان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۱۵:۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۱۵:۵۵
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۵۴:۵۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۵۴:۵۸
زشريف کشت و صنعت شريف آباد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۳۰:۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۳۰:۰۸
سدبير سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۲۶:۰۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۲۶:۰۴
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۱۵:۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۱۵:۱۸
گکوثر هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۱۶:۱۵
غبهنوش بهنوش ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۸:۳۰
دسينا لابراتوارهاي سينادارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۲:۴۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۲:۴۸
کحافظ کارخانجات کاشي و سراميک حافظ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۵۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۵۳:۵۰
صفحه 1 از 8664 :یافته ها 173273

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720