نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۱۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۱۷:۲۲
بترانس ايران ترانسفو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۴۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۴۹:۰۲
تامين نوين تامين سرمايه نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۷:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۷:۵۸
تامين نوين تامين سرمايه نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۵:۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۵:۲۷
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی هنگام) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۳۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۳۶:۲۶
هلد مهر آيندگان سرمايه گذاري توسعه مالي مهر آيندگان نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۵۹:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۵۹:۲۱
وآرين توسعه اقتصادي آرين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۴:۵۲
مداران داده پردازي ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۲:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۲:۰۱
فاذر صنايع آذرآب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴
آشنا ثابت صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۵:۵۰
آرمان بيمه آرمان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۶:۱۸
آشنا ثابت صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۶:۱۷
تليسه دامداري تليسه نمونه افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات در خصوص افزایش نرخ فروش شیر خام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۳:۱۹
آرمان بيمه آرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۳:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۳:۰۷
زقيام کشت و دام قيام اصفهان افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام نرخ فروش شیر توسط انجمن صنایع لبنی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۱۲:۰۷
فاذر صنايع آذرآب تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۷:۰۱
غپاک لبنيات پاستوريزه پاک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پاک پی) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۳:۴۰
آشنا ثابت صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۹:۳۸
ثغرب سرمايه گذاري مسکن شمالغرب گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۹:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۹:۱۲
ثغرب سرمايه گذاري مسکن شمالغرب مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۷:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۷:۲۴
صفحه 1 از 8222 :یافته ها 164428

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720