مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : ابنيه و ساختمان پديده شانديز نماد : ابنيه padide shandiz buildings and construction company Symbol: abnieh Name:
سرمایه ثبت شده : 13,500,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 13,500,000 Registered Capital:
ISIC : 701075   701075 ISIC :
ISIN : IROTABNY0001 شناسه ملی : 10380520580 10380520580 National Code : IROTABNY0001 ISIN :
وضعیت : ثبت شده پذیرفته نشده پایان سال مالی : 12/30 12/30 Year-End : Registered with the exchange (publisher of non- stock and non- OTC ) Status :
ماهيت : ساختماني Construction company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   مشهد - شانديز - بلوار ميرزا جواد آقاي تهراني - خيابان سنگ فرش - ساختمان آفيس 2 طبقه پنجم Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   0513-8888 0513-8888 Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   05131421421 05131421421 Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   مشهد - شانديز - بلوار ميرزا جواد آقا تهراني - خيابان سنگ فرش - ساختمان آفيس 2 طبقه چهارم Mashhad Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   0513-8888 0513-8888 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - شانديز - بلوار ميرزا جواد آقاي تهراني - خيابان سنگ فرش - ساختمان آفيس 2 طبقه پنجم mashhad Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 0513-8888 0513-8888 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   سيدمهرداد رئيس زاده seyed Mehrdad Raeiszadeh Managing Director:
مدیر مالی : سعید رضازاده Saeid Rezazadeh Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : بين المللي افسانه سازان آينده کيش - پشتيباني سهام پديده شانديز - توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز - بين المللي پديده شانديز کيش - بهره برداري و فروش پديده شانديز - بازرگاني پديده پارسيان توس - afsanehsazan ayandeh kish co - padideh shandiz stock support institute - tose beinolmelali sanat gardeshgari padideh shandiz - padideh shandiz kish co - bahrebardari va forush padideh shandiz - padideh parsian toos co - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : رهيافت و همکاران بازرس علي البدل :   Alternate Inspector : Rahyaft Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :