مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : گروه سرمايه گذاري مسکن نماد : ثمسکن semaskan Symbol: Maskan Investment Group Company Name:
سرمایه ثبت شده : 6,300,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 6,300,000 Registered Capital:
ISIC : 702106   702106 ISIC :
ISIN : IRO1MSKN0001 شناسه ملی : 10101236571 10101236571 National Code : IRO1MSKN0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در بورس تهران پایان سال مالی : 09/30 09/30 Year-End : Accepted at Tehran Stock Exchange Status :
ماهيت : سرمايه گذاري Investment Company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   تهران-خيابان ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شاه نظري-نبش کوچه ششم-شماره8-صندوق پستي:6334-15875 No. 8, Shah Nazari St, Madar Sq., Mirdamad Blvd., Tehran-Iran, P.O.Box 15875-6334 Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   02122913592 02122913592 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : 02122913575 02122913575 Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خيابان ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شاه نظري-نبش کوچه ششم-شماره8-صندوق پستي:6334-15875 No. 8, Shah Nazari St, Madar Sq., Mirdamad Blvd., Tehran-Iran, P.O.Box 15875-6334 Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 02122913590-8 02122913590-8 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 02122913599 02122913599 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   عليرضا جعفري Alireza Jafari Managing Director:
مدیر مالی : رمضانعلی سلمانی‌نژاد Ramezanali Salmaninezhad Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : بانک مسکن - گروه مالي بانک مسکن - عمراني مسکن گستر - سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات - واسپاري آباد مسکن - Maskan Bank - Bank Maskan Financial Group - Maskan Gostar company - ّSepehrsaderat Financial Grou Investment - Vasepari Abad Maskan - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : سازمان حسابرسي بازرس علي البدل :   سازمان حسابرسي Auditing Organization Alternate Inspector : Auditing Organization Auditor & Legal Inspector :
Website Address : http://www.maskanco.ir info@maskanco.ir Email Address :
Fax : 22913599 22913590-8 Telephone :